Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsens möte 27.3.2023

Kommunstyrelsen sammanträdde på måndag 27.3. På föredragningslistan var bl.a. bokslutet för 2022, parkering i kyrkbyn 2023 och behandling av inkomna ansökningar berörande understöd av evenemang.

Bokslutet var på andra behandlingsrundan i styrelsen och godkändes. Det bestämdes att av räkenskapsårets resultat på ca 870 000€ bildas en investeringsreserv på 850 000€. Bokslutet går nu in för revision och behandlas av fullmäktige i början av juni.

Parkeringsplanen för 2023-2024 antecknades för kännedom och samtidigt gavs beredningen tilläggsdirektiv. Ordförande Wickström föreslog att kommunen bör satsa på bättre skyltning av och styrning till parkeringsplatser, speciellt med fokus på helger och andra tidpunkter då mängden bilar i centrum ökar märkbart. Den långsiktiga målsättningen ska vara att frigöra delar av de områden som för tillfället är reserverade för långtidsparkering nära havet för annan verksamhet, i mån av möjlighet. Beslutet fattades enhälligt enligt ordförandes förslag.Styrelsens godkände de två ansökningar som skickats in gällande evenemangsunderstöd. Skärgårdsteatern r.f. beviljades anslag för en teaterföreställning i Barösund och Degerby Deli Oy Ab får ett understöd för att arrangera evenemanget Grisfesten 2023.

Föredragningslistan i sin helhet hittar du här.(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)