Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsemöte 29.5.2023

Kommunstyrelsen sammanträdde igår 29.5.2023. På föredragningslistan fanns bl.a. sättet för ordnande av kollektivtrafiken i västra Nyland 2023, marknadsföringsplanen 2023-2025 och uppdatering av mark- och bostadspolitiska programmet.

Processen beträffande ordnandet av kollektivtrafiken har fortskridit i enlighet med beslutet som fattades på våren 2022. Nylands NTM-central föreslår att kommunernas förvaltningsorgan godkänner kommunernas samarbetsavtal. Varje avtalspart beslutar om ärenden beträffande avtelet i enlighet med sin egen förvaltningsstadga och arbetsordning. Styrelsen godkände samarbetsavtalet.

Marknadsföringsplanen 2023-2025 godkändes. Planen är ett styrdokument som ger ramarna för kommunens marknadsföring. Ingås varumärkesarbete står starkt i centrum för marknadsföringen, och kommunen fortsätter att aktivt främja devisen ”Glad i Ingå” och dess budskap. Marknadsföringsplanen ses alltid över i enlighet med den aktuella strategiperioden, främst för att säkerställa att målen i strategin tydligt också beaktas i kommunens marknadsföringsplan.

Uppdatering av kommunens mark- och bostadspolitiska program förskjuts. Innehållet i programmet har vuxit sig mer än väntat, samtidigt som Joddböles utmanande planläggningsprocesser tagit längre tid än vad som ursprungligen förväntades. Uppdatering av programmet är för närvarande av största vikt och arbetet prioriteras. Ärendet antecknades för kännedom.