Fortsätt till innehållet

Genomgång av MKB-förfarandet på Blastrs infotillfälle för intressenter

Tisdagen den 30 maj var det vimmel på Wilhelmsdal när Blastrs informationstillfälle för intressenterna körde i gång vid femtiden. Samma information hade presenterats för kommunfullmäktige dagen innan och nu fick intressentgrupperna ta del av den. Tillställningen leddes av Antti Kaikkonen, Blastr Green Steels landschef i Finland, och AFRY Finland Oy, den konsultbyrå som Blastr använder.

Deltagarna var lokala intressenter såsom naturföreningar, handelskammaren, lokala aktörer och markägare. Kommunen representerades av kommundirektör Robert Nyman och planläggningschef Eric Roselius.

Under infotillfället presenterades Blastr Green Steels fabriksprojekt varefter man gick igenom processen för miljökonsekvensbedömningen (MKB-förfarandet*) och de mest vägande tyngdpunkterna för just det här projektet. Miljökonsekvensbedömningen är en objektiv och neutral uppgift som även stöder planläggningsprocessen och är en förutsättning för beviljandet av miljötillstånd. Under tillställningen gick man igenom en lista på miljökonsekvenser och deras påföljder som ska bedömas och som kan anses särskilt viktiga i det här projektet.

Diskussionen var aktiv och deltagarna ställde många goda frågor. De undrade bland annat över trafik, buller, sociala effekter och konsekvenserna för vattendragen. Å andra sidan konstaterade man också att stålfabriksprojektet kan ha positiva effekter till exempel för landsvägarna och förbättringen av lansvägskorsningarna, och man bekantade sig med möjligheterna att ta till vara spillvärme. En av de första frågorna som lyftes fram, och där såväl företaget själv som alla deltagare var eniga, var vikten av kommunikation och interaktion under hela projektets gång.

Nästa steg i MKB-förfarandet tas i augusti då MKB-programmet ska läggas fram offentligt till påseende och då man kommer att be myndigheterna, föreningarna och andra berörda parter att kommentera programmet. Ytterligare möten med intressenterna och även större, allmänna informationstillfällen kommer att ordnas i höst. Om dem informerar vi mer senare. 


* Vad är MKB? MKB är ett förfarande för bedömningen av miljökonsekvenser där man bedömer vilka betydande verkningar kommande storskaliga projekt har för miljön. I detta förfarande kan invånarna och myndigheterna i det aktuella området delta. Med hjälp av MKB-förfarandet strävar man efter att minska eller totalt förhindra de negativa miljökonsekvenserna av ett projekt. Källa: Miljöförvaltningens webbtjänst.