Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsens möte 12.6.2023

Kommunstyrelsen sammanträdde igår 12.6.2023. På föredragningslistan var bl.a. utvecklingen av fibernät, främjande av förmånligt boende i Ingå centrum och kulturhuset.

Kommunen ämnar inleda ett samarbete med en extern aktör för att på sikt bygga ut fibernätet till hela kommunen, med en målsättning på att möjliggöra det för minst 90% av hushållen. Projektfinansieringen behöver fördelas så, att kommunen står för 1/3 av kostnader, staten för 1/3 och en privat aktör för den resterande tredjedelen. Projektet förväntas ta tre år. Under 2023 skulle själva planeringen göras. Kommunstyrelsen beslöt att ge beredningen i uppdrag att be Nylands förbund inleda upphandlingen och att sammanställa behövliga handlingar till Nylands förbund.

För att främja förmånligt boende i Ingå centrum beslöt styrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att bl.a. inleda en marknadsdialog med olika potentiella företag som kunde förverkliga detta, parallellt som försäljningen av tomten vid Armfelts väg pågår. Styrelsen beslöt också att kommundirektören ska sammankalla olika målgrupper till en diskussions- och planeringskväll i augusti. Därtill fick beredningen i uppdrag att utarbeta ett s.k. välkomstkoncept för nyinflyttade Ingåbor. Tanken med välkomstkonceptet är att stärka delaktighetskänslan för de nyblivna kommuninvånarna.

Kulturhusprojektet framskrider enligt den plan som kommundirektören presenterade. Per 4.8.2023 ska alla ansökningar vara sammanställda och kunna skickas in till tilltänkta finansiärer. En ny behandling görs i styrelsen 7.9, då det är klart hur mycket kommunen fått i understöd. Ärendet antecknades för kännedom.