Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsens möte 19.6.2023

Kommunstyrelsen sammanträdde igår 19.6.2023 för sista gången före sommarsemesterperioden. På föredragningslistan var bl.a. markägarens samtycke till förverkligande av våtmarksprojekt, kommungårdens yttertack och avtal om leverans av hushållsvatten och ledning av avloppsvatten mellan Sjundeå och Ingå.

WWF Finland Oy har bett kommunen om markägarens samtycke för två våtmarksprojekt, som har som mål att förbättra områdenas vattenhushållning och kontrollera dagvattnens mängder och kvalitet. De föreslagna objekten är Lilluddens västra sida och Ingåport. Kommunstyrelsen beslöt att ge tillstånd att inleda planeringen av förverkligandet av våtmarkerna, och gör ett slutligt ställningstagande då planerna, tidtabellerna och villkoren har preciserats.

Kommunstyrelsen bestämde välja entreprenören Varsinaisbitumi Oy Etelä-Suomi för att sköta om kommungårdens takrenovering. De ekonomiska konsekvenserna för projektet uppgår till 650 000€. Takrenoveringen påbörjas 3.7.2023.

Ingå och Sjundeå har förhandlat om vattenleveransen mellan kommunerna och om ledningen av avloppsvatten via Kyrkslätts avloppsnätverk till HRM:s reningsverk (Helsingforsregionens miljötjänster). Ärendet hänför sig till projektet beträffande överföringslinjen för avloppsvatten och förbindelsevattenledningen som för tillfället byggs mellan Degerby och Störsvik. Styrelsen beslöt att godkänna avtalet med Östra Ingås vattenandelslag och befullmäktigade kommuningenjören att göra små tekniska justeringar i avtalet.