Fortsätt till innehållet

Gasgrid Finlands flytande LNG-terminal och bullermätningar i Ingå

Gasgrid Finland samarbetar, följer situationen och söker aktivt lösningar tillsammans med LNG-terminalen i Ingå, Fortum, Ingå kommun och myndigheter i fråga om terminalen, dess drift och den respons som fåtts om den, både när det gäller säkerheten och miljökonsekvenserna. Vi beklagar de olägenheter som LNG-terminalen förorsakat, och vi tackar för den respons vi fått och för att de som gett respons är aktiva. Respons från närmiljön är en värdefull och viktig informationskälla, och hjälper oss i vår verksamhet och att förbättra den.

Den flytande LNG-terminalen tryggar försörjningsberedskapen

Den flytande LNG-terminalen inledde sin verksamhet i hamnområdet i Ingå i januari 2023 och Gasgrid Floating LNG Terminal Finland Oy, dotterbolag till Gasgrid Finland Oy, ansvarar för driften av terminalen. LNG-fartyg anländer till terminalen för lossning av last, dvs. flytande naturgas (LNG), cirka 1–3 gånger per månad beroende på hur kunderna bokar terminalkapacitet, dvs. i praktiken återförgasning av LNG. Lossning av ett LNG-fartyg som anlöper hamnen tar vanligen cirka ett dygn. När LNG-lasten förs in i terminalen återförångas den flytande gasen i terminalen till gas, varefter gasen överförs via en lastarm och ett 2,2 km långt förbindelserör till det överföringsnät för naturgas som drivs av Gasgrid Finland och därefter vidare till användarna.

Finland har inte egen produktion av naturgas eller egna naturgastillgångar, och därför är vi beroende av import av naturgas. Naturgas står för ca fem procent av all energianvändning i Finland och används huvudsakligen inom industri, vid samproduktion av el och värme samt av den tunga trafiken. Gasförbrukarna, särskilt inom industrin och inom el- och värmeproduktionen, behöver gas regelbundet, så terminalen måste vara i drift dygnet runt varje dag under året. Terminalen tryggar också hushållens tillgång till gas och tryggar därmed försörjningsberedskapen i hela Finland. Utöver Finland betjänar terminalen också i större utsträckning Östersjöområdets behov.

Terminalen följer i sin verksamhet det beslut om miljötillstånd som gäller Fortums hamn i Ingå.

Den flytande LNG-terminalen verkar i Ingå hamn enligt villkoren i miljötillståndsbeslutet för Fortums hamn i Ingå. Fortum ansvarar för miljötillståndet och övervakar att också driften i terminalen följer miljötillståndsbeslutet. Den myndighet som övervakar Fortums miljötillstånd är NTM-centralen i Nyland. Bullergränsvärdena enligt beslutet om miljötillstånd för Fortums hamn i Ingå är 55 dB på dagen och 50 dB på natten, och målvärdet är 45 dB. Bullernivån vid LNG-terminalen mäts för att säkerställa att verksamheten överensstämmer med bullergränsvärdena i beslutet om miljötillstånd för hamnen i Fortum ingå. För att mätningarna ska kunna utföras förutsätts det bland annat noggrant reglerade väderförhållanden för att säkerställa resultatens exakthet och riktighet samt att de åtgärder som eventuellt vidtas i samband med dem inriktas verkningsfullt och effektivt, eftersom till exempel vindriktningen och vindhastigheten samt buller från miljön, såsom i fråga om terminalen där annan aktiv verksamhet vid hamnen i Ingå kan påverka resultaten felaktigt. Mätningar utförs vid olika tidpunkter, platser och situationer. Mätresultaten och mätrapporten ska tillställas myndigheterna senast två månader efter det att mätningarna har utförts. De uppmätta medelljudnivåerna under dag- och nattetid jämförs med gränsvärdena i beslutet om miljötillstånd för Fortums hamn i Ingå.

Bullermodellering och bullermätningar före terminalens ankomst och under dess drift

På grund av projektets mycket snäva tidsplan, innan fartyget anlände till Ingå, utfördes en teoretisk bullermodellering med hjälp av kända uppgifter om bullerutsläpp från fartyg av motsvarande typ i slutet av sommaren 2022. Resultaten av modelleringen presenterades vid invånarmötet i Ingå i augusti 2022.

Sedan driften av terminalen inleddes har bullerutsläpps- och omgivningsbullermätningar vid terminalen utförts på våren och sommaren 2023 i enlighet med myndigheternas anvisningar i olika situationer och vid olika platser både på terminalfartyget och i dess närhet, såsom på terminalens motsatta strand i närheten av semesterbosättningen. Bullersituationen vid LNG-tankningar mättes i början av april 2023 och en bullerrapport om den har färdigställts. Enligt rapporten överensstämmer bullernivån under LNG-tankningarna med gränsvärdena i beslutet om miljötillstånd för Fortums hamn i Ingå, 50–55 dB.

Mätningar av omgivningsbuller under terminalens normala drift (dvs. utan LNG-tankningar eller närvaro av ett påfyllande LNG-fartyg) har gjorts flera gånger under våren och början av sommaren 2023. De väderförhållanden som krävs för att utföra mätningar av omgivningsbuller (miljöministeriets anvisning om mätning av omgivningsbuller 1/1995) har dock inte förverkligats, vilket har fördröjt mätningarna. I juni 2023 bad vi myndigheterna om ett särskilt tillstånd för att utföra mätningar av omgivningsbuller, så att mätningarna av buller vid normal drift av terminalen kan utföras enligt rådande vindriktning. Myndigheten beviljade tillstånd att utföra bullermätningar på vissa specialvillkor och mätningarna genomfördes i juni 2023 efter midsommaren. Dessa mätresultat är ännu inte klara när detta meddelande offentliggörs. Utöver de ovan nämnda mätsituationerna känner vi också till höga, exceptionellt uppkomna tillfälliga bullertoppar och smällar på våren och sommaren 2023. I samband med bullermätningarna försöker man också analysera källan och orsaken till smällarna.

Vi beklagar de olägenheter som bullret förorsakat och arbetar för att begränsa dem

När resultaten av mätningarna av omgivningsbuller har färdigställts och bullerkällorna har preciserats, sänds mätresultaten och den bullermodellering som gjorts utifrån mätresultaten av bullerutsläppet till myndigheterna, och planeringen av behövliga bullerbekämpningsåtgärder kan inledas. Gasgrid Finland samarbetar kontinuerligt, följer situationen och söker aktivt lösningar med LNG-terminalen i Ingå, Fortum, Ingå kommun och myndigheter i fråga om terminalen, dess drift och den respons som fåtts om den, både när det gäller säkerheten och miljökonsekvenserna.

Vi beklagar de olägenheter som kommuninvånarna och invånarna i närheten av LNG-terminalen förorsakats av bullret samt tackar för den respons vi fått och för att de som gett respons varit aktiva. Respons från näromgivningen är en värdefull och viktig informationskälla, och vi vill gärna höra om det finns mer detaljerade uppgifter om datum och klockslag för särskilt kraftiga bullertoppar eller smällar, eftersom detta kommer att hjälpa oss att ta reda på källorna och orsakerna till dem och att fortsätta att bekämpa dem. Respons kan skickas per e-post till adressen info@gasgrid.fi.

Möten om driften av terminalen och bullermätningar

Vi ordnar ett öppet möte 16.8.2023 i Wilhelmsdahl, Ingå (Ola Westmans allén 1) från kl. 18.00 om driften av terminalen och mätningarna av omgivningsbuller. Om inte alla bullermätningsresultat och modelleringar som gäller terminalen och dess drift har blivit klara före mötet den 16 augusti, ordnar vi i Ingå dessutom ett separat möte om resultaten när de blivit klara. Vi informerar om möten på vår webbplats och på Ingå kommuns webbplats.

Vi tackar kommuninvånarna och invånarna i terminalens närhet för deras samarbete och tålamod. Vi samarbetar aktivt med de olika parterna och kartlägger situationen för att främja den.


Med vänlig hälsning,

Gasgrid Finland Oy
Floating LNG Terminal Finland Oy

Webbplats: www.gasgrid.fi
E-post: info@gasgrid.fi

Detta meddelande delas ut till fastighetsägarna i terminalens närområde också som en fysisk kopia.

Gasgrid Finland Oy är ett statsbolag som verkar som systemansvarig för överföringssystemet i Finland.

Vi erbjuder våra kunder säker, pålitlig och kostnadseffektiv gasöverföring. Vi utvecklar vår överföringsplattform, våra tjänster och gasmarknaden på ett aktivt och kundorienterat sätt för att främja framtidens koldioxidneutrala energi- och råvarusystem. Läs mer: www.gasgrid.fi/