Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsens möte 21.8.2023

Kommunstyrelsen sammanträdde igår 21.8.2023 för första gången efter sommarpausen. På föredragningslistan var bl.a. sättet för ordnandet av kollektivtrafiken i Västra Nyland 2023, inkomna ansökningar om evenemangsunderstöd och Ingå kulturhus.

Styrelsen godkände förslaget om att kommunen skulle delta i den övergripande bruttoupphandlingen av kollektivtrafik i Västra Nyland. Kommunen förutsätter dock att ledande tjänsteinnehavare tillsammans med NTM-centralen granskar kostnadsfördelningarna efter att anbuden lämnats in. Först efter det görs det ett upphandlingsbeslut i styrelsen.

Föreningen Suomen Kestävän Elämäntavat Yhteisöt har anhållit om ett evenemangsunderstöd. Evenemanget som föreningen ordnar går under namnet ”Yhteisöllisyyden festivaali 2023” och ordnas i Fagervik 1-3.9.2023. Styrelsen godkände ansökan och understödet som beviljas är 1 691€.

Kommundirektören redogjorde för hur kulturhusprojektet framskrider. Arbetet med att säkerställa den behövliga privata finansieringen fortsätter. Med den information som kommunen hittills erhållit ska de potentiella finansiärerna behandla ärenden under hösten. Ärendet behandlas på nytt i styrelsen efter att kommunen fått slutliga besked om understödens storlek