Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsemötet 23.10.2023

Kommunstyrelsen sammankom på måndag 23.10.2023. På mötet behandlades bl.a. nästa års budget, kommunens utlåtande om att utvidga verksamheten beträffande LNG-terminalen och utvecklingen av fibernätet i Ingå.

Kommundirektören redogjorde tillsammans med ekonomichefen för nästa års budget, som i nuläget visar ett underskott på -1,7 miljoner euro. Kommunen har en längre tid varit förberedd på ett underskott i och med de avskrivningar som under de närmaste åren behöver göras. Den kraftiga ökningen i räntorna påverkar också budgeten.  Ärendet remitterades till beredningen och behandlas på nytt om två veckor.

Bolaget bakom LNG-terminalen i Ingå vill utvidga sin verksamhet genom att pumpa flytande naturgas från terminalen till andra fartyg. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har bett Ingå ge ett utlåtande om den planerande verksamheten. Kommunen önskar att utöver säkerhetsutredningen behöver en skild utredning om konsekvenserna göras. Samtidigt måste också andra berörda parter få framföra sina åsikter i ärendet innan verksamheten utvidgas. Kommunstyrelsen godkände utlåtandet.

På mötet godkände styrelsen ärendet om att utveckla fibernätet i Ingå. Det betyder att kommunen går med i projektet med ett investeringsanslag på högst 1,16 miljoner euro, vilket är ca en fjärdedel av projektets totala kostnad. Målsättningen med projektet är att möjliggöra fibernät till alla på Ingå fastlandsområde.