Fortsätt till innehållet

Ingå kommun höll presskonferens om planläggningsprojektet Joddböle V

Ingå kommun har beslutat att inleda ny planläggning i Joddböle. Planläggningsinitiativet är taget av markägarna, Fortum, Rudus och Inkoo Shipping. Byggnads- och miljönämnden behandlade ärendet 5.12.2023 och kommunstyrelsen 11.12.2023.

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med nämndens beslut, dock med följande tillägg:

Kommunen anser att den kan samla in väsentlig information om olika konsekvenser och krav som uppstår för kommunen som grund för beslutsfattandet genom att inleda ett planläggningsprojekt, och konstaterar att inledandet av ett planprojekt inte är ett ställningstagande för eller emot själva projektet. På grund av projektets omfattning måste kommunen specificera sin egen handläggningsprocess.

På så sätt har invånarna och intressentgrupperna också möjlighet att bekanta sig med informationen och ta ställning i frågan. Kommunen vill påskynda visionsarbetet som stöd för det politiska beslutsfattandet. Kommunen betonar också behovet av tydlig information och information i planeringsprocessen och även av markägare och potentiella aktörer som befinner sig i den.

Kommunstyrelsen och byggnads- och miljönämnden för en remissdiskussion om planläggningsavtalet innan det godkänns.

Planläggningschef Eric Roselius poängterade att kommunen kan vid behov avbryta planläggningsprocessen under projektets gång.

– Det är bra att komma ihåg att kommunen har möjlighet att avbryta planläggningen under processens gång. Projektet är omfattande och om kommunen inte hade påbörjat planläggningsarbetet, hade det krävts starka och detaljerade motiveringar, eftersom detta görs på privat mark, sade Roselius.

Robert Lemström, kommunfullmäktiges ordförande, sade att utvecklingen av Joddböle är viktig för kommunens framtid.

– Jag tror ingen Ingåbo vill se miljöförstöring i sin hembygd, inte heller vi beslutsfattare. Men att hoppas på att allt ska kunna vara precis som det är nu, är inte realistiskt. Det är bara att följa med aktuella frågor som angår social- och hälsovården. Demografiprognosen är heller inte den mest positiva med tanke på utveckling eller ens bevaring av dagens Ingå. Att inte göra något idag är de facto, tyvärr, ett godkännande av nedmontering. Därför bör Ingå kommun gå vidare med planeringen av Joddböle. Det innebär inte per automatik att det kommer att komma ett stålverk till vilket pris som helst, men det kan innebära en etablering där inom en relativ snar framtid, så att kommunen kan fortsätta vara det bästa stället för oss Ingåbor samt fritidsboende, sade Lemström.

Byggnads- och miljönämndens ordförande Karl Åberg konstaterade att kommunen har enligt helt normal praxis behandlat ansökan om planläggningen.

– Behandlingen har gjorts på samma sätt som för alla andra markägare som ansökt om planläggning. Förutsättningar för fabriken finns och vi samlar information och lärdom under processens gång, sade Åberg.

Marie Bergman-Auvinen, styrelseledamot och ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp, sade att via planläggningen fås mer detaljerade utredningar om projektets konsekvenser.

– Genom en planläggningsprocess fås relevant information som grund för beslutsfattandet. Invånare och intressenter har genom en planläggning möjlighet att ta del av behövlig information om t.ex. miljö- och ekonomiska konsekvenser, konstaterade Bergman-Auvinen.

Samlingspartiet i Ingå är på samma linje.

– Samlingspartiet i Ingå understöder inledandet av planläggningsprocessen i Joddböle. Således får vi mer information om projektet, som behövs för beslutsfattandet. Under processen kommer också kommunens ståndpunkt om förverkligandet av Blastrs stålverksprojekt att tas. Samlingspartiet i Ingå betonar att ett eventuellt stöd av projektet kräver stark intressebevakning från kommunens sida, och resultaten måste återspeglas i kommande planläggnings- och markanvändningsavtal, sade Juha Kainulainen, ordförande för samlingspartiet i Ingå och kommunstyrelsens viceordförande.

Också Niina Holmström, styrelseledamot och ordförande för SDP:s fullmäktigegrupp, är för en ny planläggning på området. Motiveringarna är de samma som hos de andra.

– Jag tycker det är rätt beslut att starta planläggningsprocessen i Joddböle. Det finns fortfarande många frågor vi inte har svar på, men både frågorna och svaren kommer att bli alltmer precisa i takt med att processen framskrider. Jag önskar öppen och tydlig information om de olika faserna i planläggningen. Både invånare och samarbetspartner samt övriga intressentgrupper behöver ha möjlighet att få aktuell information och eventuellt kunna ta ställning till frågor i olika skeden av planläggningen, sade Holmström.

Enligt styrelsemedlemmen och de grönas representant Tuomas Bergström är en omfattande datainsamling avgörande för att kunna göra beslut om projektet.

– Ansvarsfullt beslutsfattande kräver att man har tillgång till så mycket information som möjligt. Beslutsfattare måste hålla huvudet kallt och fatta slutliga beslut baserat på undersökta fakta. Generellt sett är dock dylika projekt viktiga för den gröna omställningen, sade Bergström.

För mer information

Aija Aunio

Planläggningschef

Robert Nyman

Kommundirektör