Fortsätt till innehållet

Ingå kulturcenter har fått en projektgrupp – bidrag till investeringen ansöks även från UKM

Arbetet angående utvecklandet av Ingå kulturcenter går framåt. I december har en arbetsgrupp i kommunen grundats för koordinerandet av projektet. Gruppen består av följande personer: Piia Nordström (kommuningenjör, Ingå kommun), Marko Vaappo (välfärdschef, Ingå kommun), Johan Nilsson (fr.o.m. 17.1, förvaltningschef, Ingå kommun) och Kim Juntunen (Ingå kulturförening). Gruppen leds av Ingå kommuntyrelsens ordförande Henrik Wickström. Senare kommer även en arbetsgrupp grundas för utvecklandet av programinnehållet i kulturcentret. 

Projektgruppen hade sitt konstituernade möte i december. Nu kommer gruppen att arbeta fram en delaktighetsplan för att involvera invånare, föreningar och andra aktörer i projektet. Därtill fortsätter den tekniska planeringen av huset. Målsättningen är att kulturcentret ska stå klart höstperioden 2026.

’’Vi vill involvera invånarna aktivt i detta projekt. Kulturcentret ska bli alla ingåbors varadsgrum samt ett utrymme för unika upplevelser, händelser och stunder. Allas åsikt är viktig i planeringsskedet’’, konstaterar arbetsgruppen tillsammans

Därutöver har projektgruppen beslutat att ansöka om statligt stöd från undervisnings- och kulturministeriet för investeringen. Beslut angående ett eventuellt stöd görs under våren 2024. 

Innan jul beviljade riksdagens finansutskott 45 000 euro för Ingå kulturförening för utveckalandet av verksamheten i kulturcentret. Hur anslaget används exakt planeras nu.