Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsemöte 22.1.2024

Kommunstyrelsen sammankom igår 22.1.2024. På föredragningslistan fanns bl.a. granskning av kommunens ekonomi, upphandling av måltids- och städtjänster och fastställande av hyresnivån för de av kommunen ägda båtplatserna i Ingå småbåtshamn/Ingå Marina.

Kommunstyrelsen beslutade att inleda arbetet med att stödja budgetprocessen för 2025 genom att upprätta en tidsplan för granskning av kommunens ekonomi. Styrelsen beslutade att arbetet ska vara klart till maj/juni 2024, så att ärendet kan behandlas inför budgetramen för 2025. Styrelsen utsåg en arbetsgrupp som ansvarar för arbetet. Gruppen består av kommundirektören, ekonomichefen, personalchefen och förvaltningschefen samt kommunstyrelsens presidium. Arbetsgruppen påbörjar arbetet omedelbart och ger en första mellanrapport till styrelsen i mars 2024.

Kommunstyrelsen beslutade att kommunen förlänger avtalet om måltids- och städtjänster med Compass Group Oy med ett optionsår för perioden 1.8.2024 – 31.7.2025. Utnyttjandet av det andra optionsåret kommer att beslutas om senare.

Kommunstyrelsen förutsätter att en dialog förs med leverantören i syfte att utveckla skolmåltiderna, med beaktande av användarrespons (t.ex. matens tillräcklighet och kvalitet). Kommunstyrelsen önskar att tekniska sektorn kollar att nuvarande avtal följs och att kommunen samtidigt tar fram en egen rapport om kvaliteten på tjänsten inför en eventuell framtida upphandling.

Hyresnivåerna för de av kommunen ägda båtplatserna i Ingå småbåtshamn/Ingå Marina fastställdes. Till uthyrning erbjuds alla de av kommunen ägda båtplatserna (totalt 304), exkl. myndighetsplatserna, korttidsparkering, båtplatser reserverade för de i skärgården fast bosatta personerna och gästhamnens platser, som fastställs till 75 (+ 5 för korttidsparkering i gästhamnen) för sommaren 2024.

Utfallet på hur stora de olika båtplatsernas (storlekarna) årshyra presenteras i bakgrundsmaterialet(du flyttas till en ny sida).

Kommunstyrelsen beslöt att hamnbolaget Ingå Marina under 2024 fortsätter administrera båtplatserna och även handhar faktureringen.

Driften av gästhamnen under 2024 behandlas som skilt ärende senast i mars 2024.

Du hittar hela fördragningslistan med tillhörande bilagor här.(du flyttas till en ny sida)