Fortsätt till innehållet

“Utan externa bidrag på tre miljoner euro skulle vi inte kunna få ett kulturcenter till Ingå”

Ingå kommun arrangerade tillsammans med Ingå kulturförening ett öppet informationsmöte förra veckans onsdag gällande det kommande kulturcentret. Under tillställningen presenterades skisser på kulturprojektets tilläggsbyggnad och samtidigt delgavs information om projektets planeringsfas.

I nästa skede av projektet har olika intressenter möjlighet att påverka hur planeringen fortskrider. Arbetsgruppen, som leder arbetet, har beslutat att inkludera kommuninvånare, föreningar och företagare i Ingå i planeringen av kulturcentret.

Tekniska nämnden behandlade kulturcenterprojektet vid sitt senaste möte. Nämnden beslutade att remittera projektplanen till beredningen och även be planerarna att utvärdera olika typer av ytmaterial för kulturcentrets tilläggsbyggnad. Kulturcentrets utseende har väckt diskussion bland invånarna, och nu hoppas tekniska nämnden få se andra alternativ för tilläggsbyggnaden. De första versionerna av dessa presenterades också vid den allmänna tillställningen förra veckan.

– Satsningen på kulturcentret ska öka Ingåborna välmående. Det är viktigt att den planeras för många olika funktioner. Det är samtidigt den bästa garantin för att salen blir välanvänd. Kulturcentret byggs i Ingås absoluta centrum invid havet, som en tillbyggnad på kommungården. Detta ställer både krav på, och ramar för hur byggnadens fasader utformas. Fasader i tegel eller trä, med inslag av glas och koppar? Utgående från Ingåborna respons fortsätter planeringen, säger tekniska nämndens ordförande Kaj Karlstedt.

Kulturcentret har också en direkt koppling till kommunens strategi.

– Enligt kommunens strategi bör vi stärka kommunens livskraft. Vi hoppas att kulturcentret skapar förutsättningar för företagare att utveckla sin verksamhet och locka allt fler kunder. Naturligtvis bidrar kulturcentret också direkt till Ingåbornas välmående, vilket är en alldeles central aspekt, säger Mikael Wacklin, kommunikations- och livskraftschef på Ingå kommun.

Projektet möjliggörs av en betydande extern finansiering på närmare tre miljoner euro. Utan den externa finansieringen skulle projektet inte bli av.

– Utan extern finansiering på tre miljoner euro är ett projekt av denna omfattning inte möjligt. Vi lever i ekonomiskt utmanande tider, och den offentliga ekonomin är inte stark. Att investera så stora externa medel i Ingås kultur- och fritidsliv är verkligen betydelsefullt, säger Marko Vaappo, välfärdschef för kommunen.

Ingå kulturcentrum förväntas vara klart hösten 2026. I centret kommer du att hitta Ingås biograf IoBio, en scen och en publikplats för cirka 200 åskådare. Projektet är ett samarbete mellan Ingå kommun och Ingå kulturförening. Kommunen bygger centret och har för detta ändamål fått närmare tre miljoner euro i externt understöd. Ingå kulturförening har fått av riksdagens finansutskott 45 000 euro i understöd för att utveckla verksamheten.

Projektets preliminära tidtabell

Projektplanering 1-3/2024
Byggnadsplanering 2-8/2024
Ansökan om bygglov 6/2024
Anbudsbegäran, omändring 5-6/2024
Omändringsarbeten 8/2024-
Anbudsbegäran, nybygge 8-10/2024
Upphandlingsbeslut 11/2024 (nybygge)
Byggstart; 3/2025 (nybygge)