Fortsätt till innehållet

Ingå inleder visionsarbetet om hur kommunen ska se ut år 2040

Ingås kommunstyrelse godkände på måndagen ärendet om hur arbetet med kommunens vision 2040 ska framskrida. Syftet med visionsarbetet är att stöda kommunens beslutsprocesser i frågor som har en stor eller långsiktig inverkan på kommunens framtid.

Vill vi att kommunen ska växa, utvecklas enligt nuvarande kommunstrategi eller ska utvecklingen gå enligt nuvarande prognoser, det vill säga att kommunens invånarantal sjunker? Och hur påverkas vår service, infrastruktur och vårt näringsliv?

Detta frågar kommunfullmäktigeordförande Robert Lemström.

Dessa frågor kommer att besvaras under processens gång och visionsarbetet kommer att fortlöpa genom att beakta just dessa scenarier. Scenariona är:

I arbetet granskas med andra ord hur en möjlig befolkningsutveckling skulle se ut och hur det i respektive scenario skulle påverka t.ex. kommunens service, infrastruktur, sysselsättning och näringsliv. I alla scenarier görs också en grov ekonomisk analys av kommunekonomin och uppskattningar över vad som behövs för att scenarierna ska förverkligas.

Visionen kommer att vara ett viktigt styrdokument för hur kommunen ska utvecklas i framtiden. Därför är det alldeles centralt att det lokala samhället inkluderas aktivt i arbetet. Detta kommer att göras på olika sätt, t.ex. genom telefongallupar, verkstäder och begäran om utlåtanden. Våra skolor kommer också att samla in barnens idéer.

Kommunen ämnar ha visionen godkänd av fullmäktige i juni. Invånarträffarna/verkstäderna kommer att arrangeras med början i mars ­– vi meddelar om de exakta tidpunkterna skilt, men hoppas redan nu att så många som möjligt tar del i arbetet som berör vår gemensamma kommuns framtid!