Fortsätt till innehållet

Verksamhets- och projektbidrag inom välfärdsväsendet 2024

Välfärdsnämnden har reserverat medel för utdelning av bidrag till kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet. Nämnden beviljar verksamhets- och projektbidrag.


Ansökningstiden är 1-17.3.2024
Bilagorna lämnas in senast 24.3.2024
Försenade ansökningar beaktas inte.

Bidragsansökningar riktas till kommunens välfärdskansli. Bidrag kan beviljas till registrerad förening med Ingå kommun som hemort. Föreningar som inte är registrerade i Ingå kan anhålla bidrag endast för sådan verksamhet som ordnas i Ingå och i den ordnade verksamheten bör en avsevärd del av deltagarna vara bosatta i Ingå.

Föreningen bör bedriva välfärdsfrämjande idrotts-, kultur- eller ungdomsverksamhet som är öppen för alla i Ingå kommun. Föreningar, som driver välfärdsfrämjande verksamhet i linje med kommunens strategiska mål kan prioriteras framför andra sökanden.

Verksamhetsbidrag kan beviljas för verksamhet som finns i verksamhetsplanen för året.

Till ansökan bör bifogas:

  1. föreningens stadgar
  2. föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse eller verksamhetsgranskningsberättelse
  3. verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår

Projektbidrag kan beviljas för anordnandet av enstaka evenemang eller projekt som är rusmedelsfria och där invånarnas deltagande inte är begränsat av medlemskap eller inbjudan. Till ansökan bifogas alltid projektplan och kostnadskalkyl. Därutöver bör det i ansökan framgå om arrangören ska uppbära en inträdesavgift.

Användningen av verksamhets- eller projektunderstödet redovisas senast före utgången av följande år, med föreningens godkända verksamhetsberättelse, bokslut och revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelse.

Kriterier för verksamhets- och projektbidrag för kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet:
https://www.inga.fi/fritid-motion-och-kultur/bidragsansokningar-inom-valfardssektorn/(öppnas i ett nytt fönster)

Ansökningsblanketter: https://www.inga.fi/fritid-motion-och-kultur/bidragsansokningar-inom-valfardssektorn/(öppnas i ett nytt fönster)


Bidragsansökan kan även skickas till:
Ingå kommun
Välfärdskansliet
Strandvägen 2
10210 Ingå

1.3.2024
Välfärdsnämnden