Fortsätt till innehållet

Västra Nylands välfärdsområde meddelar om tjänsteförslag över servicenätverket

Västra Nylands välfärdsområde har nyligen publicerat ett pressmeddelande gällande ett tjänsteförslag över det framtida servicenätverket. Du kan läsa meddelandet i sin helhet här nedan.

OBS! Västra Nylands välfärdsområde ordnar en invånarkväll i Ingå 3.4. Mer information om tidpunkten och platsen meddelas inom kort.

Förslag: I Västra Nylands välfärdsområde förvaras ett servicenätverk med god geografisk täckning

I välfärdsområdesdirektörens förslag förvaras det omfattande nätverket av tjänster och närservice säkerställs. Välfärdsområdets viktigaste mål är att förbättra tjänster på basnivå. I och med det växande servicebehovet krävs att det finns närservice utanför kommuncentra även i framtiden.

Enligt välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn behöver invånare i Västra Nylands välfärdsområde ett mångsidigt nätverk för närservice.

”Regionens kommuner har gjort enastående arbete och det finns ett bra fungerande nätverket av tjänster i välfärdsområdet. Men med hjälp av att utveckla nätverket av tjänster är det nödvändigt att även i framtiden kunna lösa utmaningar inom social- och hälsovården”, säger välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn.

Välfärdsområdets uppgift är att säkerställa högklassiga tjänster, nu och i framtiden. De begränsade resurserna ska användas så att de producerar så många hälsofördelar och välmående som möjligt för invånarna i området.

Förändringar i befolkningen ändrar servicebehovet ojämnt i välfärdsområdet. Västra Nyland blir alltmer flerspråkigt och mångkulturellt. Befolkningen åldras snabbt och samtidigt minskar nativiteten i större delen av regionen. Många social- och hälsovårdsfastigheter är i dåligt skick och trygga lokaler ska garanteras för personalen och de som besöker fastigheterna. Framtida investeringar ska hållas rimliga i den strama ekonomiska situationen.

”Vi bör även se till att vi även i fortsättningen är en lockande och attraktiv arbetsplats för experter”, säger Svahn.

Femton hälsostationer och sju närhälsostationer säkerställer närservice

De kommande åren erbjuds hälsostationstjänster på hälsostationer och deras närhälsostationer. Hälsostationernas omfattande tjänsteutbud förblir som det är nu. Närhälsostationerna har ett mindre serviceutbud, men alla närhälsostationer erbjuder minst läkar- och sjukskötartjänster.

”På närhälsostationerna kan man utöver läkar- och sjukskötartjänster även till exempel erbjuda rehabiliteringstjänster, mentalvårds- och missbrukartjänster, munhälsovårdstjänster och socialtjänster”, berättar Markus Paananen, serviceområdesdirektören för gemensamma social- och hälsovårdstjänster.

Hälsostationerna och närhälsostationer, akutmottagningar som är öppna på kvällar, mobila tjänster och nya digitala tjänster stärker tillgängligheten av hälsostationstjänster. Telefonservice finns kvar som kontaktform.

Munhälsovårdstjänster, socialtjänster för vuxna, mentalvårds- och missbrukartjänster samt rehabiliteringstjänster centraliseras till större och funktionellt starkare enheter.

De regionala verksamhetsställena kompletteras av sju familjecenter

Antalet familjecenter med omfattande tjänster ökar inom tjänster för barn, unga och familjer. Dessutom erbjuds tjänster på familjecentrens regionala verksamhetsställen, i hemmet och i skolor.

”Med familjecentrets verksamhetsmodell eftersträvas att klienten får tjänster smidigt och när de behövs”, säger Mari Ahlström, serviceområdesdirektör för tjänster för barn, unga och familjer.

Familjecentren har ett omfattande tjänsteutbud och utökade öppettider. De regionala verksamhetsställena tar stöd av mer omfattande familjecenter i sin verksamhet. I samband med grundandet av nya familjecenter kommer verksamheten av mödra- och barnrådgivningen i närområdet i princip att överföras till familjecentren.

En del av vårdavdelningarna koncentreras i fortsättningen till rehabiliterande bedömningsperioder

I förslaget skulle Hangös och Högfors vårdavdelningar börja genomföra rehabiliterande bedömningsperioder.

”I takt med att befolkningen åldras ökar behovet av rehabiliterande bedömningsperioder snabbt. Det är viktigt att vi har enheter som specialiserar sig på detta”, berättar Tuula Suominen, serviceområdesdirektör för tjänster för äldre.

Vårdavdelningarnas verksamhet koncentreras till närheten av sjukhuscampus. Utvecklingen av sjukhustjänster görs i nära samarbete med HUS-sammanslutningen.

Boendeservice utvecklas i enlighet med besluten i servicestrategin

Inom boendeservice för äldre centraliseras boende med heldygnsomsorg och gemenskapsboende utökas i enlighet med servicestrategin. I framtiden kommer boendeservicen för äldre i princip att placeras i region- och bosättningscentra. I nuläget produceras mer än hälften av boendeservicen inom välfärdsområdet som köpta tjänster och mångproducentmodellen kommer att finnas kvar i området även i fortsättningen.

Klientplatserna inom särskilt krävande boende för personer med funktionsnedsättning utökas i den egna serviceproduktionen enligt servicestrategin.

Inga ändringar i planerna för räddningsverkets nätverk

Servicenätverket för räddnings- och akutvårdtjänster kommer även fortsättningsvis att bestå av nuvarande huvud- och sekundärbrandstationer samt stationer för avtalsbrandkårer. Servicenätverket stöds av samarbete med närliggande räddningsverk.

Digitala servicekanaler ökas och tjänster som tillhandahålls i hemmet förstärks i hela regionen

Den digitala ärendehanteringen utvidgas och utvecklas i hela regionen. Den inkluderar till exempel självbokning, symptom- och servicebehovsbedömningar, icke-brådskande kommunikation med experter, digitala enkäter, coachning, vidarebefordran av mätresultat, förnyelse av recept och genomgång av egen information.

Invånarna i välfärdsområdet har i enkäter visat intresse för digital ärendehantering. Digitalisering och användning av artificiell intelligens stöder även välfärdsområdets vårdpersonal i deras arbete.

I nuläget tar välfärdsområdet hem en stor majoritet av sina tjänster, mätt i antal besök. Bland annat det mobila sjukhuset (LiiSa), som expanderar till hela området, och de ännu starkare tjänsterna för stöd för boende hemma för personer med funktionsnedsättning ökar betydelsen av service som tillhandahålls hemma ännu mer.

Diskussionen om förslaget om nätverket av tjänster fortsätter under våren

Invånare i Västra Nylands välfärdsområde, personal, regionens kommuner och andra intressenter bjuds in att delta i diskussionen om framtidens nätverk av tjänster.

Invånarnas önskemål och åsikter kring uträttande av tjänster utreds med enkäter och telefonintervjuer i en panel baserad på stickprov. Telefonintervjuernas stickprov är valt enligt regionens befolknings-, ålders- och språkstruktur. Vårdpersonalens åsikter undersöks med en omfattande personalenkät. I april organiseras fler invånarkvällar i välfärdsområdet, där förslaget gås igenom. Infomöten ordnas för vårdpersonalen om viktiga förändringar inom serviceområden.

Den 25 mars 2024 skickas förslaget på remiss till regionens kommuner och andra viktiga intressentgrupper. Vem som helst kan kommentera förslaget i tjänsten dinåsikt.fi. Samtliga förtroendevalda inom välfärdsområdet kommer att kunna diskutera förslaget mer ingående under seminariet för välfärdsområdets förtroendevalda den 16 april 2024.

Välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté i Västra Nylands välfärdsområde kommer att diskutera förslaget i maj. Avsikten är att välfärdsområdesfullmäktige ska fatta beslut om riktlinjerna för utvecklingen av nätverket av tjänster den 11 juni 2024. Under kommande år kommer nätverket av tjänster att utvecklas utifrån de riktlinjer som ska beslutas.