Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsemöte 8.4.2024

Kommunstyrelsen sammankom igår 8.4.2024. På föredragningslistan fanns bl.a. sommaren 2024, taxorna för service inom välfärdstjänster och Ingåstrands föravtal och köpebrev.

Inför sommaren 2024 gör kommunen satsningar för att förstärka trivseln för så väl kommuninvånare och besökare. Bl.a. kommer det att ordnas evenemang varje lördag under skolsemesterperioden. Det noterades att samtliga evenemang inte är av kommunen arrangerade, utan även externa aktörer så som föreningar står för vissa evenemang. Dessa publiceras senare i kommunens evenemangbroschyr och webben. Också pågår fyra mindre byggprojekt i kommunen, varav samtliga ska vara klara till midsommar. I dessa ingår t.ex. byggandet av den tredje servicebyggnaden vid östra sidan av ån och renoveringen av Strandvägen. Ärendet anteckandes för kännedom.

Kommunstyrelsen godkände förslaget om följande avgifter för välfärdssektorns tjänster:

Utvecklingen av området Ingåstrand och dess tomter behandlades. Styrelsen godkände förslaget om att kommunfullmäktige ska ge styrelsen i uppdrag att inleda utvecklingen av de av kommunen ägda och centralt belägna detaljplanerade tomterna. Vid behov kan en utomstående sakkunig anlitas för att ge konkreta förslag på hur man kunde effektivare locka inversteringar till kommunen samt främja tillgången till skäligt prissatta bostäder. Ärendet går alltså ännu vidare till fullmäktige.