Fortsätt till innehållet

Frågor och svar gällande kulturcentret

Det är naturligt att Ingå kulturcenter väcker många tankar. Här svarar vi på de vanligaste frågorna som har nått oss.


F: Varför bygger man en kultursal i Ingå centrum i anslutning till kommungården som sedan i sin helhet utgör ett kulturcenter?

S: Ingå kommun och Ingå kulturförening har tillsammans strävat efter att utveckla en livfull kulturlokal där man kan ordna verksamheter i Ingå centrum. En av de mest centrala målsättningarna i Ingå kommuns strategi är att liva upp kommunen och skapa verksamheter särskilt på hösten och vintern. Olika fonder har beviljat kommunen extern finansiering på 2,85 miljoner som gör kulturcentret möjligt. Kommunen måste satsa på renoveringen av kommungården även utan en kultursal. Genom att utnyttja tomma utrymmen i kommungården kan vi skapa mer intressant fritidssysselsättning vilket stärker kommunens livskraft. Vi har alltså som målsättning att öka Ingåbornas välbefinnande och locka besökare och nya evenemang.

F: Tror ni inte att kulturcentret äventyrar ungdomsföreningshusens verksamhet i Ingå?

S: Det gör det inte. Kommunen ordnar verksamhet bl.a. på Hempan. Just nu saknar kommunen sådana utrymmen som lämpar sig i synnerhet för kulturverksamhet. Tack vare de här utrymmena kan kommunen utveckla nya verksamheter för barn och ungdomar och skapa förutsättningar för en bättre biografverksamhet i kommunen. Kommunen använder salen också som mötesutrymme. Ingå kulturförening hyr ut det mesta av kultursalens användningstid och ordnar egen verksamhet om vilket föreningen kommer att berätta mer senare i år. 

Nuförtiden behöver kulturverksamheten sådan teknik som är lämplig för verksamheten. Det hittar man kanske inte på ungdomsföreningshusen. Föreningarna kan också i framtiden ordna sina verksamheter i sina egna lokaler.

F: Varför ska det finnas ett kafé i kulturcentret?

S: Kaféutrymmet behövs i synnerhet för pausservering. Just nu har man inte tänkt sig att kaféet ska vara verksamt varje dag på dagen. Kaféaktören väljs senare, och verksamheten kommer att utvecklas tillsammans med hen.

F: Hur kan man delta i planeringen av innehållet?

S: Det kommer att ordnas olika slags planeringsworkshoppar beträffande kultursalens verksamhet under året. I höst publicerar vi mer ingående information om själva husets verksamhet. Både på våren och på sommaren ordnas det också separata tillställningar som hänger ihop med kulturcentrets verksamhet. 

F: Hur finansieras projektet? 

S: Det är bra att komma ihåg att kommungården skulle ha renoverats även om man inte hade byggt en kultursal. Kostnadsberäkningen ligger just nu på 5,6 miljoner euro. I den summan ingår både kommungårdens renovering och ändringsarbeten enligt kulturverksamhetens behov. Kostnaderna för nybyggnaden och kulturverksamheten uppgår till cirka 3,5 miljoner euro och kommungårdens kostnader är cirka 1,5 miljoner euro. Därtill har man gjort en kostnadsreservering på cirka 0,5 miljoner euro för hantering av ändringar. Kommunens andel av helhetskostnaderna är just nu 2,65 miljoner euro. Den externa finansieringen för projektet är nästan 3 miljoner euro.  Kommunen ansöker fortfarande om bidrag för projektet, och i planeringsskedet strävar man efter att hitta ekonomiskt hållbara lösningar.

F: Hur kommer kulturcentret att administreras? 

S: Kulturcentret är kommunens och Ingå kulturcenters gemensamma projekt där kommunen äger byggnaden och föreningen bär ansvaret för att arrangera verksamheter. Projektet administreras just nu av en gemensam styrgrupp, och senare kommer man att anställa en separat projektkoordinator vars uppgift det blir att planera och utveckla centrets verksamhet. Det lönar sig att kolla kommunens webbplats och kanaler på sociala medier eftersom vi aktivt meddelar där om hur projektet fortskrider och vilka lösningar vi har kommit till. 

F: Vem kan jag kontakta om projektet?

S: Nu kan man ställa eventuella frågor till följande personer:

F: Vad är nästa skede i projektet?

S: I april fattar kommunens tekniska nämnd beslut om projektplanen och efter det startar projektplaneringen. Här nedan ser du projektets målinriktade tidtabell: