Fortsätt till innehållet

Ingås visionsarbete framskrider

Förra fredagen 12.4.2024 ordnades det ett fullmäktigeseminarium med temat Ingås vision 2040. Seminariet var en viktig del av den pågående visionsprocessen, som kulminerar i juni då fullmäktige ska fastställa visionen.

Under seminariet fick fullmäktige bland annat ta del av resultaten från visionsverkstäderna. Vi vill ännu passa på att rikta ett stort tack till alla kommuninvånare som deltog i dessa verkstäder och bidrog till arbetet – er insats är guld värd! Samtidigt presenterades resultaten av gallupundersökningen, som påvisar att majoriteten av respondenterna vill se ett Ingå som växer antingen enligt nuvarande kommunstrategi (+0,5%/år) eller ännu kraftigare.

Fullmäktige fick också ta del av Kommunförbundets syn på den kommunala sektorns framtida utveckling. Hälsningen gavs av Kommunförbundets vd Minna Karhunen.  Därtill höll utvecklingsdirektör Janne Antikainen från MDI ett anförande om trender och både den nationella som lokala prognosticerade befolkningsutvecklingen. Det centrala budskapet i Antikainens anförande var att demografin kommer i framtiden att vara mycket utmanande, inte bara för Ingås del utan faktiskt för största delen av hela Finland. Befolkningen åldras och minskar. Detta medför att kommunens livskraft äventyras om inte kommunen lyckas vända på trenden.

Också Brahestads utvecklingsdirektör Pasi Pitkänen var på plats för att presentera hur de arbetat med livskraft i Brahestad.

Samtliga resultat kommer att presenteras efter att all data analyserats grundligt. Datainsamlingen pågår ännu (t.ex. har vi inte fått svar på alla förfrågningar om utlåtanden) och förväntas vara klar i början av maj. Efter detta meddelar vi närmare om resultaten.