Fortsätt till innehållet

Varför behöver Ingå en vision för 2040, egentligen? 

Ingås visionsarbete startade tidigt på våren och datainsamlingen är nu slutförd. Materialet sammanställs som bäst och vi kommer att publicera resultaten i etapper. Innan vi går närmare in på dessa vill vi ännu belysa varför detta arbete överhuvudtaget görs just nu. 

En utmanande befolkningsutveckling 

Kommunen har anlitat konsultföretaget MDI för att ta fram data över hur befolkningsmängden i Ingå förväntas ändra fram till 2040. 

Prognosen baserar sig på flera olika faktorer och den beaktar bland annat följande variabler: 

Du hittar närmare information om hur de här simuleringarna gjordes och också bakgrundsdata som användes i bilagan nedan (för tillfället endast på finska). 

Prognosen tar fasta på en befolkningsutveckling ur tre olika scenarier. De är: 

Ifall inga större ändringar sker i kommunen, betyder det enligt prognosen, att Ingås befolkningsmängd sjunker till 4 963 mellan åren 2023–2040. I slutet av år 2023 var motsvarande siffra 5 386. Minskningen i antalet kommuninvånare är i så fall -423. I procent talar vi om en minskning på cirka -7,9%. I tabellen nedan ser vi befolkningsutvecklingen och hur det skulle kunna te sig i de tre olika scenarierna. 
 

 ENLIGT PROGNOS ENLIGT KOMMUNSTRATEGIN ENLIGT SNABB TILLVÄXT 
Befolkningsutveckling -423 +475 +954 

En ansträngande demografi 

Också den demografiska utvecklingen är utmanande. Ifall kommunen utvecklas enligt prognosen betyder det att åldersgrupperna fördelas på följande sätt per 2040: 
 

ÅLDERSKATEGORI 2023 ENLIGT PROGNOS  ENLIGT KOMMUNSTRATEGIN  ENLIGT SNABB TILLVÄXT 
Över 64-åringar 26,9% 34,0% 31,4% 28,9% 
15–64-åringar 58,8% 53,8% 55,6% 56,7% 
Under 15-åringar 14,3% 12,2% 13,0% 14,6% 

I absoluta tal ser då de olika scenarierna ut enligt följande per 2040: 
 

ÅLDERSKATEGORI ENLIGT PROGNOS   ENLIGT KOMMUNSTRATEGIN ENLIGT SNABB TILLVÄXT 
Över 64-åringar +237 +392 +373 
15–64-åringar -498 +91 +426 
Under 15-åringar -163 -8 +155 

Enligt prognosen kommer alltså Ingås befolkning att åldras och minska ifall inga betydande ändringar sker. Antalet kommuninvånare i åldern 64+ ökar alltså medan de övriga åldersgrupperna minskar. 

Vad kan en utveckling enligt nuvarande kommunstrategi betyda? 

I Ingås gällande strategi konstateras det att kommunens målsättning är att öka befolkningsmängden med 0,5%/år. Ifall kommunen fortsätter med samma målsättning, betyder det att kommunen behöver ha en befolkning på 5 861 år 2040. Det innebär en skillnad på 898 jämfört med den nuvarande prognosticerade utvecklingen (4 963). 

Enligt MDI:s rapport kräver en tillväxt i enlighet med kommunstrategin en anmärkningsvärd förändring i folkförflyttningen. Enligt en grov bedömning i rapporten borde man skapa cirka 650 nya arbetsplatser i Ingå. Enligt den nuvarande storleksstrukturen på företag i Ingå betyder det att kommunen i så fall behöver cirka 230 nya företag med säte i Ingå. MDI hävdar att denna utveckling är osannolik om inte betydande investeringar äger rum. Under de senaste 19 åren har antalet arbetsplatser i Ingå ökat med totalt 157 st.  

Under de kommande veckorna kommer vi att gå närmare in på resultaten från vår datainsamling. Vi kommer att lyfta fram resultat från visionsverkstäderna, telefongallupen, svar från skolorna och utlåtanden. 

Fullmäktige ska fastställa visionen på sitt möte 10.6.2024. Syftet med visionen är att stöda kommunens beslutsprocesser i frågor som har en stor eller långsiktig inverkan på kommunens framtid.