Fortsätt till innehållet

Ingås vision 2040: Resultaten från visionsverkstäderna

I mars och april ordnade kommunen totalt fyra visionsverkstäder (kyrkbyn, Täkter, Degerby och Barösund). Syftet med verkstäderna var att samla ihop kommuninvånares åsikter om hur de ser att Ingå borde utvecklas fram till 2040. Nedan hittar ni ett sammandrag över resultaten.

Totalt deltog närmare 100 kommuninvånare i verkstäderna. Av dessa var ca 15 beslutsfattare.

Bakgrunden till grupparbetena

Före deltagarna indelades i mindre grupper presenterade kommunen en del bakgrundsdata till varför detta är aktuellt just nu. Faktorer som lyftes fram var:

Också kommunens ekonomi belystes. Tabellen nedan påvisar att det överskott som kommunen haft år 2022 skulle under de kommande tre åren ätas ned till 4 546 331 €. Det betyder att kommunen under åren 2024-2026 skulle göra ett negativt resultat på totalt mer än 4 miljoner euro.

Balansens överskott 20228 649 537 €
Resultat 2023268 628 €
Budget 2024-1 718 743 €
Budget 2025-1 235 319 €
Budget 2026-1 417 772 €
Totalt4 546 331 €

Denna utveckling har varit ett medvetet val av kommunen och beror främst på de investeringar som gjorts under början av 2020-talet. Utvecklingen har varit möjlig eftersom kommunen lyckats med att samla in ett stort överskott under tidigare år. Därtill är det värt att konstatera att prognoserna för den offentliga ekonomins utveckling försämrats under de senaste tiderna, exempelvis har kommunernas statsandelar minskat (år 2024 får kommunerna 7,5% mindre statsandelar jämfört med 2023). Orsaken till statsandelarnas negativa utveckling är social- och hälsovårdsreformen.

Tre scenarier

I verkstäderna utgick vi från tre olika scenarier. Dessa var:

  1. Kommunen fortsätter utvecklas enligt nuvarande prognoser (sjunkande befolkningsutveckling)
  2. Kommunen utvecklas enligt kommunstrategin (befolkningstillväxt på 0,5%/år)
  3. Kommunen utvecklas kraftigare än målet i nuvarande strategi

Gruppstorlekarna var mellan 4-6 personer per grupp. Gruppens uppgift var alltså att tillsammans diskutera och svara på frågorna som ställdes, skriva ner gruppens svar och till sist presentera sina svar.

Grupperna skulle också välja vilket av scenarierna som var deras favorit. Där var åsikten tämligen enhällig: Scenario 2, med utveckling enligt kommunstrategin, röstades till favorit i varje verkstad. I Barösund och kyrkbyn fanns det även några som ansåg att kommunen skulle växa ännu kraftigare. Ingen språkade för en utveckling enligt nuvarande prognoser.

I scenario 1 funderade grupperna på följande frågor:

Svaren från de olika verkstäderna såg ut enligt följande:

VERKSTADKlarar sig Ingå?Anpassningsåtgärder och kommentarer
Kyrkbyn3/4 grupper svarade ja– Hälsovårdens och hälsocentralens framtid osäkra
– Färre turer i kollektivtrafiken
– Högre beskattning
– Färre skolor
Täkter2/3 grupper svarade ja– En höjning av skatter kan förorsaka även mindre inflyttning/större utflyttning
– Anpassning av kollektivtrafik, t.ex. förbindelser till tåget i Kyrkslätt
– Inga kommunsammanslagningar önskas, men mera regionalt samarbete kan vara nödvändigt
Degerby  Svaren fördelas jämnt mellan grupperna– Höja skatter för att behålla service
– Skolsamarbete mellan kommunerna
– Optimera skolnätet
– Optimera kollektivtrafiken
– Kommunsammanslagning möjlig men inte önskad
Barösund2/3 grupper svarade ja– Beskattningstryck och skatterna måste antagligen höjas. – En svensk / en finsk skola (lika för båda språkgrupperna) – Kommunsammanslagning dålig för livskraften i skärgården

I scenario 2 funderade grupperna på följande fråga:

Svaren från de olika verkstäderna såg ut enligt följande:

VERKSTADVad krävs för att nå en tillväxt i enlighet med nuvarande strategi?
Kyrkbyn– Motorväg till Degerby
– Mera bostäder och tomter
– Utveckling av Ingå station
– Mer marknadsföring
– Högstadium
– Attrahera flera företag med t.ex. kommuntillägg
Täkter– Värna om naturen och lyft upp havsnärheten för att öka attraktionskraften.
– Attrahera olika storlekars företag för att skapa arbetsplatser.
– Satsa på stationsområden (tåget borde stanna på Täkter station).
– Kollektivtrafik i regionalt samarbete
– Bostadsområden som lockar familjer och folk i arbetsför ålder
Degerby  – Skyltning vid vägen
– Marknadsföring & kommunikation av Ingås image
– Familjevänlighet
– Locka företag och skapa arbeten
– Bostadsmässa till Degerby
– Distansarbete / fiber
– HRT
Barösund– Bostäder/hyresbostäder och mer byggande krävs
– Året runt registrering av sommarstugor
– Beskattning av fritidsboende (lagändring)
– Normalstora företag
– Djuphamnområdets utveckling

I scenario 3 funderade grupperna på följande fråga:

Svaren från de olika verkstäderna såg ut enligt följande:

VERKSTADVad krävs för att Ingå ska växa kraftigare än målet i strategin?
Kyrkbyn– Satsa på företag
– Investeringar i Joddböle, djuphamnen viktig för näringslivets utveckling. 
– Naturen viktig och kommunen kan gynnas av grön omställning
– ”Ingå är ett 15-minuters grannskap – all service tillgänglig inom 15 minuter.
– Förstärkande av Ingås image
Täkter– Fler hyresbostäder och Ingå ska vara attraktivt som boningsort
– Tåget stannar vid Täkter.
– Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet
– Utveckling av hamnen, så att man attraherar diversifierad industri och flera företag med 100-150 arbetsplatser
– Utnyttja trenden av distansarbete
Degerby  – Tunnel till Tallinn
– Att använda planerade industriområden (t.ex. Joddböle) men med hänsyn till klimat
– Fiber ingår i tomtpriserna
– Säkrare korsningar
– Mer kollektivtrafik (extern & intern)
– Degerbys centrum bäst för pendling
Barösund– Få 500 sommargäster att göra Helsingfors till sitt ”vinterställe”
– Lagändring om hur fritidsbosatta ska kunna skriva sig på två orter.
– Halvledarfabrik, landbaserad fiskodling, datacenter eller annan energiintensiv verksamhet.
– Hot: Man förändrar Ingå så att orsaken varför man nuförtiden flyttar hit försvinner, natur, profil etc.
– Simhall/ishall
– Högstadium

Förvaltningschef Johan Nilsson, som deltog i varje verkstad, är tacksam för invånarnas engagemang.

– Vi får tacka alla som deltagit i visionsverkstäderna och som via detta bidragit samt stött kommunen i visionsarbetet. Det har verkligen varit en glädje att få träffa invånare i byarna och höra tankar samt åsikter om Ingås framtid. På basen av de givande diskussionerna som förts under verkstäderna kan man kan konstatera att Ingås invånare är engagerade och verkligen vill se att kommunen fortsätter utvecklas och växer i framtiden. Därtill är det tydligt att man ser kommunens närhet till naturen som en värdefull attraktionskraft och att man uppskattar kommunens ”image”, vilken man kan marknadsföra med stolthet, konstaterar Nilsson.

Svaren från visionsverkstäderna beaktas i kommunens pågående visionsarbete, som kulminerar i juni då fullmäktige besluter om hur Ingås vision 2040 ska se ut.