Fortsätt till innehållet

Ingås vision 2040: Svar från telefongallupen

En väsentlig del av Ingås visionsarbete har varit den telefongallup som genomfördes mellan mars och april. Målet med undersökningen var att ta reda på invånarnas tankar och visioner om Ingås framtid. Undersökningen genomfördes av Innolink.

Totalt deltog 212 personer i undersökningen. Respondenterna valdes ut slumpmässigt. Observera dock att inte alla svarade på alla frågor. Mer information om antalet respondent per fråga finns i bilagan (på finska). Resultaten är viktade för att motsvara invånarnas ålders-, kön- och modersmålsfördelning.

Bakgrundsinformation

I tabellen nedan finns information om åldersfördelningen i undersökningen.

ÅLDERGRUPPPROCENTUELL ANDEL
20–307 %
31–406 %
41–5015 %
51–6013 %
61–7031 %
71–8027 %
80+7 %

Könsfördelningen var 51 % kvinnor och 49 % män. 55 % hade svenska som modersmål och 45 % finska. Nedan finns information om hushållens storlek.

STORLEK PÅ HUSHÅLLPROCENTUELL ANDEL
Två fullvuxna50 %
Ett hushålls med två fullvuxna och barn27 %
En fullvuxen21 %
Ensamförsörjare2 %
Annat1 %

Respondenterna fick också besvara hur deras nuvarande sysselsättning ser ut.

SYSSLESÄTTNINGPROCENTUELL ANDEL
Pensionär39 %
Arbetstagare22 %
Företagare21 %
Ledninge eller högre tjänsteman9 %
Lägre tjänsteman7 %
Arbetslös eller permitterad3 %
Hemmaförälder, anhörigvårdare7 %
Student1 %

Resultat

I gallupen frågades om samma framtida scenarier som i visionsverkstäderna. Svaren var följande:

Inställning till scenariotSCENARIO 1: KOMMUNEN UTVECKLAS ENLIGT PROGNOSERNASCENARIO 2: KOMMUNEN VÄXER ENLIGT STRATEGINSCENARIO 3: KOMMUNEN VÄXER KRAFTIGARE ÄN MÅLET I STRATEGIN
Positiv9 %63 %52 %
Neutral23 %31 %25 %
Negativ69 %5 %22 %

Som tabellen påvisar var deltagarna mest positiva till tillväxten enligt strategin (scenario 2). Endast 5 % hade en negativ inställning till detta scenario.

I gallupen frågades också om deltagarnas inställning till den pågående planläggningsprocessen för Joddböleområdet och stålfabriksprojektet. 60 % av deltagarna hade en positiv inställning och 40 % en negativ inställning. En närmare fördelning hittas nedan.

INSTÄLLNINGPROCENTUELL ANDEL
Mycket positiv19 %
Ganska positiv41 %
Ganska negativ23 %
Mycket negativ17 %

Därefter frågades respondenterna hur kommunens ekonomi bör utvecklas. De fick välja 1–2 alternativ som enligt dem var de viktigaste.

UTVECKLINGSOMRÅDEPROCENTUELL ANDEL
Öka attraktiviteten för näringslivet i området (t.ex. genom planläggning av Joddböle)81 %
Bättre utnyttjande av de möjligheter som invandring ger22 %
Effektivering eller avveckling av kommunens tjänster21 %
På annat sätt10 %
Höja kommunalskatten6 %

De som valde ”på något annat sätt” fick också förklara sitt svar närmare. Svaren finns i bilagan nedan.

I undersökningen frågades också vilka skol- och utbildningsnivåer som bör finnas i Ingå i framtiden. 99 % ansåg att det bör finnas lågstadier, 60 % ansåg att högstadium är viktigt för kommunens livskraft, och 15 % ansåg att gymnasium borde finnas. Om det inte fanns någon högstadieskola i Ingå ansåg de flesta att Lojo var det bästa alternativet (57 %). Sjundeå fick stöd totalt 19 %, Karis 15 % och Kyrkslätt 9 %.

Nästa fråga var formulerad enligt följande: I kommunens strategi har flera åtgärder definierats för att stödja kommunens och invånarnas välbefinnande samt öka områdets livskraft. Hur viktiga anser du följande åtgärder vara för Ingås framtid på en skala från 1 till 5?

De viktigaste åtgärderna ansågs vara att öka barns och ungas möjligheter till fritids- och hobbyaktiviteter samt att förbättra kollektivtrafikens smidighet. Tillgängligheten till bostäder ansågs också vara viktig. Kultur- och underhållningsevenemang hade minst betydelse enligt respondenterna.

Den sista frågan gällde det så kallade NPS-måttet, som visar hur sannolikt respondenterna skulle rekommendera Ingå som boendeort. På en skala från -100 till 100 fick kommunen ett resultat på 44. I Innolinks jämförelsedatabas är genomsnittet för företag i kundundersökningar 39. Innolink jämförde Ingås resultat också med andra kommuner i Nyland, som i sin tur hade i genomsnitt ett NPS-värde på 17.

Vi vill avslutningsvis tacka alla som tog sig tid för att svara på frågorna! Även dessa svar kommer att beaktas i Ingås visionsarbete.

Kommunfullmäktige beslutar i juni om hur Ingås vision 2040 ska se ut.