Fortsätt till innehållet

För uppförande eller utvidgning av en byggnad, för reparationer och ändringar som kan jämföras med uppförande av en byggnad samt för väsentlig ändring av ändamålet med byggnaden eller en del av den behövs ett bygglov.

Bygglov söks via tjänsten Lupapiste(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) av kommunens byggnadstillsynsmyndighet, som också ger rådgivning i ärendet.

För upprättande av tillståndsplaner behövs en behörig planerare(du flyttas till en ny sida). Det lönar sig att diskutera projektet och planerarens behörighet med tillståndsbehandlaren i tillräckligt god tid i förväg.

Handläggningstiden för bygglov är ca 1 månad. Tiden för komplettering/ korrigering av bygglovsdokument och huvudritningar och eventuellt nytt hörande ingår inte i de uppskattade handläggningstiderna. En korrekt sammanställd och ifylld ansökan förkortar handläggningstiden. Bristfälliga ansökningar återsänds för komplettering, varmed handläggningstiden förlängs.

Ansökningshandlingar

Huvudritningar

Besittning av byggplatsen

Hörande av grannar

Samtycke av granne till undantag från avståndet till gränsen

Plan för behandling av avloppsvatten på glesbygdsområde

Ansökan om anslutning till vattentjänstverket

På detaljplaneområde då man ansluter till vattenförsörjningsnätet.

Godkända gatuplaner kan beställas via e-post från adressen tekniska@inga.fi(öppnas i ett nytt fönster)

Anslutningstillstånd för byggande av en ny anslutning till landsväg

Energiutredning

Energibevis och beräkning av värmeförlustkompensering behövs när en byggnad repareras eller ändras eller dess användningsändamål ändras på ett sätt som kräver bygglov eller åtgärdstillstånd. Kraven tillämpas dock inte på:

ARA: Information om energicertifikat(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Energiutredning för byggnadens reparations- och ändringsarbete

Rivning i samband med bygglov