Fortsätt till innehållet

Förlängning av tillstånd

Har byggnadsarbetet inte påbörjats inom tre år eller slutförts inom fem år, har tillståndet förfallit. Ett tillstånd för eller myndigheternas godkännande av en annan åtgärd har förfallit, om inte åtgärden har vidtagits inom tre år. Tiderna börjar löpa när tillståndet eller godkännandet vinner laga kraft. När giltighetstiden för ett rivningslov beräknas beaktas inte den tid då åtgärdsförbud enligt 9 § i byggnadsskyddslagen råder på området

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet kan förlänga tillståndets eller godkännandets giltighetstid för påbörjande av arbetet med högst ett år, om de rättsliga förutsättningarna för byggandet eller en annan åtgärd fortfarande föreligger. För slutförande av arbetet kan tiderna förlängas med högst ett år åt gången.

Förlängning av tillstånd söks via tjänsten Lupapiste.(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

I den elektroniska ansökan under punkten för motiveringar för behov av förlängning ifylls motiveringarna för förlängt tillstånd.