Fortsätt till innehållet

Planeringsbehov och undantagslov

Vid byggande på glesbygdsområde, alltså utanför detaljplaneområde, behövs i allmänhet ett separat avgörande som gäller planeringsbehov innan man söker bygglov.  Avgörande som gäller planeringsbehov behövs dock inte på detaljplaneområden eller på områden i delgeneralplanen för skärgårds- och kustområden. Avgörande som gäller planeringsbehov behövs inte heller för ekonomibyggnader eller för små tillbyggnader eller ändringar av byggnader.

Beslut om undantag behövs då man vill bygga i strid med bestämmelserna i planer, byggnadsordningen eller markanvändnings- och bygglagen och för byggande på område med byggförbud eller strandområde. På område i delgeneralplanen för skärgårds- och kustområden behövs alltid beslut om undantag för byggande av sidofritidsbyggnad.

I kommunens byggnadsordning finns bestämmelser om byggplats, minimistorlek för byggplats och byggandets omfattning utanför detaljplaneområde.

Ytterligare information om planläggning:
I kraft varande planer och byggförbud(du flyttas till en ny sida)

Ytterligare information om bestämmelser för byggande:
Ingå kommuns byggnadsordning(du flyttas till en ny sida)

Ansökan om tillstånd

Avgörande som gäller planeringsbehov och beslut om undantag söks elektroniskt via tjänsten Lupapiste(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)Byggnadstillsynen rekommenderar att man i ärende som gäller avgörande om planeringsbehov/undantagslov kontaktar byggnadstillsynen på förhand. I tjänsten Lupapiste kan man lämna en begäran om rådgivning, som senare enkelt kan ändras till ansökan om tillstånd.

Byggnads- och miljönämnden handlägger beslut om undantag och tillståndsarkitekten avgöranden som gäller planeringsbehov. Tiden för handläggning av avgörande som gäller planeringsbehov och undantag är uppskattningsvis ca 1-2 månader. En korrekt sammanställd och ifylld ansökan förkortar handläggningstiden.

Bygglovet kan handläggas när avgörandet som gäller planeringsbehov eller beslutet om undantag beviljats och vunnit laga kraft.

Ansökningshandlingar

Situationsplan

Situationsplanen(du flyttas till en ny sida) ska uppgöras av en behörig projekterare. Den uppgörs på en uppdaterad baskarta, mindre tomter i skalan 1:200, övriga 1:500. 

I ritningen framförs:

På situationsplanens titelblad ska projekterarens namn, kontaktuppgifter och underskrift stå.  

Besittning av byggplatsen

Om sökanden inte har lagfart, ska något av följande bifogas till ansökan:

Ansökan undertecknas av alla ägare/delägare. Lupapistes elektroniska befullmäktigande av parter med skrivrätt motsvarar den individuella fullmaktsmodellen.

Hörande av grannar

Grannarna ska höras om tillståndsansökan. Innan grannarna hörs är det skäl att på förhand försäkra sig om planernas behörighet med tillståndshandläggaren.

Grannarna kan höras via tjänsten Lupapiste(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida). Om hörandet inte lyckas via e-tjänsten, kan byggnadstillsynens blanketter(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) användas för hörandet. Alternativt hör kommunen grannarna enligt kostnaderna i den gällande taxan.

Fotografier och andra planer

Om det finns byggnader på byggplatsen eller om det i ansökan föreslås att en byggnad rivs, ska fotografier över byggnaderna i fråga bifogas till ansökan. Rekommendationen är att en separat bildbilaga skapas av fotografierna.

Om det finns andra planer och ritningar för byggnadsprojektet utöver situationsplanen, rekommenderas att de bifogas till ansökan.

Anslutningstillstånd för byggande av en ny anslutning till landsväg

Man ansöker om tillstånd för anslutningen hos NTM-centralen.(du flyttas till en ny sida)  Det här behövs inte på detaljplaneområden eller vid anslutning till enskild väg.

Vid anslutning till enskild väg, kontakta väglaget eller väghållaren.
Ytterligare information: tekniska@inga.fi