Fortsätt till innehållet

Tillstånd för miljöåtgärder

Sådant jordbyggnadsarbete och trädfällning eller någon annan därmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet får inte utföras utan tillstånd på detaljplanerat område och område där byggförbud råder. Tillstånd behövs på generalplanområden, om så bestäms i generalplanen.

Tillstånd för miljöåtgärder behövs inte för arbeten som är nödvändiga för genomförande av general- eller detaljplanen eller för arbeten i enlighet med ett beviljat bygglov eller åtgärdstillstånd och inte för åtgärder med obetydliga verkningar. Tillstånd behövs inte heller, om åtgärden baserar sig på en godkänd vägplan enligt lagen om allmänna vägar.

Bestämmelserna om tillstånd för miljöåtgärder tillämpas inte på sådan marktäkt som kräver tillstånd enligt marktäktslagen.

Man söker tillstånd för miljöåtgärder via tjänsten Lupapiste(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) av kommunens byggnadstillsynsmyndighet, som också ger rådgivning i ärendet.

Beroende på var projektet är beläget behandlas ansökan och beslutas ärendet av byggnadstillsynschefen (byggplatser med gårdsområden) eller miljöchefen (övriga områden och naturmiljöer).

Ansökningshandlingar

Besittning av fastigheten

Situationsplan eller kartritning över åtgärdsområdet

Noggrannare utredningar i följande fall:

Hörande av grannar