Fortsätt till innehållet

Hörande av grannar

Grannarna skall meddelas att ansökan om bygglov är anhängig enligt bestämmelserna i markanvändnings- och bygglagen. Angående ansökan om avgörande som gäller planeringsbehov och undantag är skyldigheten att höra i allmänhet mer omfattande, eftersom man utöver grannarna dessutom bör höra andra, vars boende, arbete eller andra omständigheter kan påverkas avsevärt av projektet . Alla dessa skall ges möjlighet att ge en skriftlig anmärkning.

Byggnadstillsynen lägger in de grannar som skall höras under fliken ’Utlåtanden’ i Lupapiste(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) efter att ansökan lämnats in. Om grannförteckningen behövs tidigare kan man kontakta byggnadstillsynen.

Följande ägare eller innehavare till fastigheter bör höras:

Om byggplatsen gränsar till en allmän väg skall meddelande om byggprojektet också skickas till Nylands NTM-central(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Meddelande och hörande av grannarna kan ibland vara onödigt på grund av att projektet är litet eller på grund av dess läge. Som sådana projekt räknas ofta:

Detta gäller dock inte vid undantagsförfarande eller avgöranden som gäller planeringsbehov, då man alltid hör grannarna till byggnadsplatsen och på influensområdet. Det bör också beaktas att byggnadstillsynsmyndigheten avgör behovet av hörande.

Sökande utför hörandet

Det lönar sig för bygglovssökande att själv sköta det lagstadgade informerandet om tillståndsansökan eller hörandet av grannarna. Då tillståndssökanden själv informerar, försnabbas behandlingen av tillståndsansökan betydligt. Till brevet om hörande ska fogas bl.a. en kopia av situationsplanen och fasadritningarna. Det bör beaktas att tillståndssökanden vid hörandet är ansvarig för att processen utförts korrekt.

Grannarna bör höras på kommunens blankett(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida), där det står: ”Om grannfastigheten har fler än en ägare eller innehavare, är den delägare som erhållit och undertecknat meddelandet skyldig att underrätta de andra delägarna/innehavarna om projektet.”

Hörandet kan också ske via tjänsten Lupapiste(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) om du känner till din grannes e-postadress.

Ifall inta alla grannar har hörts, måste kommunen höra resten.

Kommunenen utför hörandet

Kommunen utför hörandet som normalt brev, som ansetts ha anlänt till dem som ska höras 7 dagar efter att det skickades. På samma sätt bör man reservera 7 dagar tid för grannarna att framföra anmärkningar. Hörande av grannar som utförs av kommunen inklusive kansliarbete tar alltså vanligtvis ca 2-3 veckor (under semesterperioden t.o.m. längre).

Om man inte känner till grannarna eller inte får kontakt med dem eller om det finns flere än tio grannar, blir kommunen tvungen att kungöra projektet i tidningarna och på kommunens anslagstavla på samma sätt som vid kommunens tillkännagivanden. Då anses grannarna ha delgivits meddelandet om ansökan. Meddelandet ska finnas på kommunens anslagstavla 14 dygn, dvs. det tar ca 3-4 veckor att sköta ärendet inklusive kansliarbete.

Kostnaderna när hörandet utförs av kommunen framgår ur byggnadstillsynsavgifterna(du flyttas till en ny sida) (18 §).

Information om bygglovet på byggnadsplatsen

Om anhängiggörandet av projektet ska också informeras på ett lämpligt sätt på byggnadsplatsen, t.ex. en skylt på minst 30 cm x 40 cm, där byggnadsprojektet som ansökan gäller (egnahemshus, fritidsbyggnad…), sökandens = byggarens namn, adress och telefonnummer samt planerarens kontaktuppgifter framgår. Om byggnadsplatsen är stor, är den lämpligaste platsen för skylten invid vägen som går förbi.