Fortsätt till innehållet

Beslutsfattande

Tjänsteinnehavarbeslut

Tjänsteinnehavarna inom byggnadstillsynen har befogenheter för nybyggnads- och rivningsprojekt samt för alla renoverings- och ändringsprojekt. Tjänsteinnehavarna beslutar också om åtgärdstillstånd samt tillstånd för miljöåtgärder.

Tjänsteinnehavarbeslut görs normalt en gång i månaden. Tillståndsbesluten är offentligt framlagda dagen efter beslutsdagen (anslagsdatum) på kommunen anslagstavla och hemsida. Besluten ges efter anslag.

Byggnads- och miljönämndens beslut

Undantagstillstånd och planeringsbehov avgörs i byggnads- och miljönämnden(du flyttas till en ny sida). Byggnads- och miljönämden besluter också om vägnamn på områden som inte har gatuplan.

Byggnads- och miljönämnden sammanträder i huvudsak en gång i månaden.

Byggnads- och miljönämndens tillståndsbeslut ges efter anslag då parterna anses ha fått del av det. Besvärstiden är 30 dagar från delgivningen av besluten. Besluten är offentligt framlagda på kommunens anslagstavla och hemsida.

Giltighet och ändringssökande

Byggande eller annat genomförande av åtgärd kan inledas då tillståndet vunnit laga kraft. Tillståndsmyndigheten kan ändå på ansökan bevilja rätt att inleda arbeten före giltighetstiden av grundad anledning och mot säkerhet. Säkerhetens storlek fastställs enligt byggnadtillsynens taxa(du flyttas till en ny sida). Säkerheten återbetalas till sökanden när tillståndet vunnit laga kraft.

Man kan söka ändring i tillståndsbeslut fattat av byggnadstillsynens tjänsteinnehavare genom att framställa ett skriftligt rättelseyrkande till byggnads- och miljönämnden. Tiden för ändringssökande är 14 dagar från delgivningen av beslutet.

Man söker ändring i tillståndsbeslut fattat byggnads- och miljönämnden genom att anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärstiden är 30 dagar från delgivningen av beslutet.

Tillståndets giltighetstid

Bygglovet förfaller om byggarbetet inte inletts inom tre år eller slutförts (slutsyn) inom fem år. Åtgärdstillståndet, tillståndet för miljöåtgärder och rivningstillståndet förfaller om inte åtgärden har genomförts inom tre år. De utsatta tiderna börjar när tillståndet vinner laga kraft. Avgörande som gäller planeringsbehov och undantagslov är ikraft två år från anslagsdagen.