Fortsätt till innehållet

Byggnadsordning

Markanvändningen och byggandet i kommunerna och städerna styrs främst av markanvändnings- och bygglagen (MBL) och av markanvändnings- och byggförordningen (MBF). Enligt 14 § i markanvändnings- och bygglagen ska varje kommun ha en byggnadsordning.

Bestämmelserna i byggnadsordningen är bindande bestämmelser som kompletterar markanvändnings- och bygglagen samt markanvändnings- och byggförordningen.
I byggnadsordningen meddelas sådana föreskrifter som förutsätts av de lokala förhållandena och som är nödvändiga med tanke på ett planmässigt och lämpligt byggande och för att kultur- och naturvärden ska kunna beaktas samt för att en bra livsmiljö ska kunna skapas och bevaras.

Det centrala målet i byggnadsordningen är att bevara de olika områdenas särprägel i kommunen och att styra byggandet i kommunen på ett sätt som lämpar sig för miljön och landskapet.