Fortsätt till innehållet

Byggnadstillsynsavgifter

Den som söker ett tillstånd eller genomför en åtgärd skall betala en avgift till kommunen för inspektions- och tillsynsuppgifter och för andra myndighetsuppgifter. Avgiftens grunder bestäms i denna taxa med stöd av markanvändnings- och bygglagen (145 § MBL) samt med stöd av andra bestämmelser.

Den nuvarande taxan har godkänts av byggnads- och miljönämnden 7.11.2023 och den trädde i kraft 1.1.2024.

När du på förhand vill veta vad bygglovet kostar, ta gärna kontakt med förvaltningsplaneraren på byggnadsinspektionen, tel 050 440 5840.

Avgifterna består av flera delar och beror på byggnadens typ ock storlek.