Fortsätt till innehållet

Syner och inspektioner

I beslutet om byggnadstillstånd framgår vilka syner den ansvariga arbetsledaren måste be om. Den ansvariga arbetsledaren ser till att man vid rätt tidpunkt ber om de krävda synerna. Synen kan även genomföras som en delsyn. Byggarbetets ansvariga arbetsledare är förpliktad att närvara vid synen.
Vid beställningen bör man uppge följande uppgifter:

Efter beviljandet av byggnadstillståndet och i god tid före man påbörjar byggnadsarbetena bör man beställa märkning av byggnadsplatsen och höjden. Före man genomför mätningen på byggnadsplatsen bör byggaren låta avlägsna trädbeståndet, eventuellt byggnadsmaterial samt gamla byggnader som bör rivas eller andra hinder som försvårar mätningen på byggnadsgrundens plats. Gränslinjerna bör även hållas fria från hinder.

Ett byggnadsarbete anses ha påbörjats när betongarbetena och murning inleds. Arbeten med röjning av tomten och jordbyggnadsarbeten anses inte ännu vara egentliga byggnadsarbeten.

Om inget inledande möte behövs skall man skicka anmälan om inledande till byggnadstillsynens e-post (bygg@inga.fi). Man skall meddela lovbeteckningen, byggplatsen och -åtgärden.

Det inledande mötet hålls på byggplatsen före man påbörjar byggandet. Den som skall bygga eller den ansvariga arbetsledaren kommer överens om tidpunkten för det inledande mötet. Vid det inledande mötet bör åtminstone den som skall bygga eller hans/hennes representant, byggnadens huvudplanerare samt den ansvariga arbetsledaren närvara.

Om det bestäms så i bygglovsbeslutet förrättas grundsynen genast efter grävningsarbetena innan de egentliga grunderna (plintarna) börjar brädfodras. Om det i tillståndsbeslutet inte har bestämts någon myndighetssyn, förrättar den ansvariga arbetsledaren syn och antecknar den i inspektionsprotokollet.

Konstruktionssynen genomförs då byggnadens struktur och bärande konstruktioner har gjorts och de finns synliga och man ännu inte har börjat förbereda innerarbetena. Vid synen bör konstruktionsplanerna finnas till påseende.

Rökkanalssynen genomförs då rökkanalen har murats och rappats eller rökkanalerna av lättare konstruktion ihopfogats så att intagen är synliga. För de fabriksgjorda rökkanalernas del bör CE-märkningen och rökkanalens monteringsinstruktioner finnas synliga.

Byggprojektets FVA-arbetsledare granskar behandlingssystemen före täckning och antecknar granskningen i inspektionsprotokollet.

Förrättas i större projekt som bestämts i tillståndsbeslutet. Beträffande egnahemshus och motsvarande inspekterar den ventilationsansvariga arbetsledaren ventilationssystemet och antecknar inspektionen i inspektionsprotokollet.

BeställningarVästra Nylands räddningsverk(du flyttas till en ny sida) /jourhavande brandinspektör, tfn (09) 8162 6815, kl. 9.00–11.30

Förrättas närmast i större projekt för vilka bygglov beviljats om så krävs före slutsynen.

I den särskilda brandinspektionen (om en sådan utförs i objektet) ska man ha:

  • intyg över släckningsanläggningens ibruktagningsbesiktning (kontrollanstalt)
  • protokoll över brandalarmets säkerhetsinspektion (brandskyddsinspektör)

Synen i anslutning till befolkningsskyddet utförs oftast i samband med den särskilda brandinspektionen i byggnader som har ett skyddsrum.

Elentreprenören förrättar inspektionen före slutsynen och för protokoll över den.
Certifieringsbesiktning som förrättas av en godkänd certifieringsinstitution och som krävs i större projekt kan förrättas inom 3 månader från ibruktagandet, men rekommenderas redan före ibruktagandet, om möjligt.

Hissinspektionen utförs av en auktoriserad kontrollanstalt.

Ibruktagningssynen genomförs då byggnaden eller en del av den tas i bruk före den slutliga synen genomförs. Följande dokument bör vara inlämnade före ibruktagningssynen:

  • Inspektionsprotokollet för el-arbetena (för alla byggnaders del som tas i bruk)
  • avloppssystemets granskningsprotokoll
  • granskningsprotokoll över ventilationsanläggningen
  • provtryckninsprotokoll av vattensystem

Slutsynen genomförs då byggnaden med gårdsplan och planteringar är färdig samt villkoren i byggnadstillståndet har uppfyllts och alla syner är genomförda och godkända. Bruks- och serviceinstruktionerna bör vara färdig och den man bör kunna överlåta den till byggnadens ägare. Sammandraget av inspektionsdokumentet / den ansvariga arbetsledarens inspektionslista överlåtes till den inspektör som genomför slutsynen och som levererar den till byggnadstillsynen.

Om utförandet av slutsynen avtalas direkt med den byggnadsinspektör som beviljat lovet.

Tilläggsanvisningar om slutsynen: Miljöministeriets anvisning om utförande av och tillsyn över byggnadsarbete(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) (kapitel 11, s. 49-).

Alla dokument som hör till byggandet, tillståndet, tillståndsritningarna, syneprotokollen, inspektionsdokumentet osv. Bevaras bäst i en egen mapp, för behov under byggnadstiden och kommande tider. Under byggnadstiden bör dokumenten finnas till hands på byggnadsplatsen för eventuella behov. Efter att byggnaden blivit färdig sparar fastighetsägaren dokumenten. I samband med att fastigheten byter ägare bör dokumenten överlåtas till den nya ägaren.