Fortsätt till innehållet

Planläggningens process

Nedan hittas information om hur en planläggningsprocess ser ut.

Markägaren eller kommunen tar initiativet till att utarbeta en plan. Markägaren gör en fritt formulerad ansökan om att planlägga sin fastighet till planläggningen. Alternativt finns planen i planläggningsöversikten eller/och i planläggningsprogrammet.

Beslutet om anhängiggörandet av planen (byggnads- och miljönämnden eller kommunstyrelsen) och programmet för deltagande och bedömning (PDB) läggs offentligt fram till påseende i minst 30 dagar. Om planen gäller ärenden som har verkningar som är riksomfattande och betydande på landskapsnivå ordnar kommunen och NTM-centralen ett myndighetssamråd.

Vid behov kan man ordna ett invånarmöte eller en möjlighet att träffa planläggaren.

Byggnads- och miljönämnden behandlar planutkastet/beredningsmaterialet (plankarta, planbeskrivning, utredningar och kompletterande material) och föreslår för kommunstyrelsen att planläggningsutkastet/beredningsmaterialet läggs offentligt fram till påseende. Utkastet ligger framme på kommunens webbplats i 30 dagar, och utlåtanden om det begärs av de instanser som nämns i programmet för deltagande och bedömning. Beredningsmaterialet kan läggas fram samtidigt med programmet för deltagande och bedömning.

Vid behov ordnas ett invånarmöte eller en möjlighet att träffa planläggaren.

Planförslaget (bemötanden till anmärkningar och utlåtanden som har lämnats in angående utkastet, plankarta, beskrivning, utredningar och kompletterande material) behandlas av byggnads- och miljönämnden som beslutar att offentligt lägga fram planer vars verkningar är ringa. Kommunstyrelsen beslutar om framläggandet av detaljplaneförslag vars verkningar är betydande. Förslaget ligger framme på kommunens webbplats i 30 dagar, och utlåtanden om det begärs av de instanser som nämns i programmet för deltagande och bedömning.

Vid behov ordnas ett invånarmöte eller en möjlighet att träffa planläggaren.

Planförslaget läggs igen fram till påseende om man gör betydande ändringar i det efter framläggningstiden.

Det granskade planförslaget (bemötanden till anmärkningar och utlåtanden som har lämnats in angående förslaget, plankarta, beskrivning, utredningar och kompletterande material) tas till byggnads- och miljönämnden som godkänner bemötandena och beslutar föreslå för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att dessa instanser godkänner planen. Kommunstyrelsen godkänner planer vars verkningar är ringa. 

Information om godkännandet skickas åtminstone till de kommunmedlemmar och till dem som hade lämnat in en anmärkning medan planen var framlagd till påseende och som hade bett om det skriftligen och gett sin adress. Om anmärkningen har fler undertecknare skickas informationen om godkännandet endast till den första undertecknaren. Hen ansvarar för att informationen når de andra undertecknarna.

Protokollsutdraget och planmaterialet publiceras på kommunens webbplats.

Ett eventuellt besvär riktas till Helsingfors förvaltningsdomstol. De vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (berörda parter), andra kommuninvånare, landskapsförbundet samt myndigheter och registrerade lokala eller regionala samfund beträffande deras verksamhetsområde har rätt att besvära sig över godkännandet av planen. Besvärstiden är 30 dagar.

Kungörelsen publiceras på kommunens webbplats minst 14 dagar, ingen besvärsrätt.