Fortsätt till innehållet

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Målen för morgon- och eftermiddagsverksamheten är att minska den tid som barnen tillbringar ensamma och ge barnen en bekant och trygg plats där de kan tillbringa fritid efter skolan. Förskoleundervisningens förskoleklubb och skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet är verksamma parallellt i skolorna.

Morgon- och eftermiddagsverksamhetens uppgift

Morgon- och eftermiddagsverksamhetens målsättning är att skapa en öppen, uppmuntrande och stressfri atmosfär, som stöder utvecklingen av barnens sociala och emotionella färdigheter. De uppmuntras till att hitta sina styrkor, utveckla de egna färdigheterna och att förverkliga sig kreativt. Verksamheten utvecklar också barnets färdigheter i att vara på sig själv samt barnets vardagskompetens. Glädjen i att lyckas betonas i all verksamhet och barnen erbjuds upplevelser av att vara delaktiga.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är gruppverksamhet, vars mål är att erbjuda barnen en mångsidig och stimulerande verksamhet som motsvarar deras behov. Barnen ges också möjlighet till fri lek både inomhus och utomhus samt till vila och att vara för sig själva.

Morgon- och eftermiddagsverksamhetens uppgift är att främja barnens helhetsmässiga välbefinnande ur följande synvinklar:

Lapset leikkimässä

Verksamhetsavgifter

VerksamhetstidUnder 3 timmar/dagUnder 4 timmar/dagÖver 4 timmar/dag
1-10 dagar/ månad40€50€60€
över 10 dagar/ månad80€100€140€
enbart morgonverksamhet/ månad40€

Vårdnadshavaren ska förbinda sig till ett visst antal timmar och dagar i samband med anmälningen. Avgiften kan tas ut för varje sådan månad då barnet deltar i verksamheten.

Om verksamheten ordnas högst 10 dagar i månaden, tas endast hälften av avgiften ut. Om barnet på grund av egen sjukdom inte kan delta i verksamheten under en längre tid än 10 dagar under en kalendermånad, tas likaså endast hälften av avgiften ut. Om en frånvaro som beror på egen sjukdom pågår en hel kalendermånad, tas ingen avgift ut.

Deltar barnet av någon annan orsak inte i verksamheten under en hel kalendermånad, tas i avgift ut hälften av månadsavgiften. För augusti debiteras hälften av avgiften.

Dessa avgifter gäller även förskoleklubben om inte avgiften enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken ge rätt till lägre avgifter.

Faktureringsuppgifter

Pia Londén

Förvaltningsassistent

Du kanske är intresserad av:

Vårdnadshavarna av barn på kommande förskola och årskurserna 1 och 2 informeras om verksamheten och ansökningsförfarandet i januari-februari. Samtidigt informeras vårdnadshavarna till barn med beslut om speciellt stöd på åk 3 – 6.

Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamhet sker via Wilma. Ansökan görs genom att barnets vårdnadshavare fyller i en elektronisk blankett i Wilma-programmet. (Välj från sidans övre balk ”Ansökningar och beslut” ).

Antagning sker med jämlika valkriterier. Om antagning beslutar skolans rektor.

En plats i morgon- och eftermiddagsverksamheten beviljas för hela läsåret. Familjerna förbinder sig till att betala verksamhetsavgifterna i och med att de lämnar in ansökan. Beslut ges via Wilma före vårterminens slut.

Tiderna för deltagande ändras via Wilma genom att fylla i ansökningsblanketten på nytt.

Platsen ska sägas upp skriftligt och lämnas till ledaren. Ledaren informerar bildningskansliet om uppsägningen. Ändringen eller uppsägningen träder i kraft från början av följande kalendermånad.

Om efterskänkning eller nedsättning av morgon-och eftermiddagsverksamhetens avgifter enligt prövning beslutar bildningschefen. Beslutet fattas för en viss tid eller högst för ett läsår åt gången. Beslut fattas inte i efterhand.

Avgifterna kan efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl därtill med beaktande av vårdnadshavarens underhållsskyldighet eller utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet kan ordnas också som annan motsvarande för förverkligandet av specialomsorgerna nödig verksamhetdå vårdbehovet klart föranleds av barnets utvecklingsstörning. Avgiftsfriheten baseras då på lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården enligt vilken specialomsorg som avses i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda är avgiftsfri för personer under 16 år.

Efterskänkt eller nedsatt avgift kan också baseras på barnets intresse eller att morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas som stöd för skolgång. Skolans, morgon- och eftermiddagsverksamhetens eller elevvårdspersonalens förordande utlåtanden kan också beaktas.

Med aktörer som eventuellt ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet ingås ett avtal som motsvarar kommunens godkända verksamhets- och avgiftsprinciper.

För förskoleeleverna ordnas verksamhet under skolans lovtider fram tills barnet börjar i årskurs ett i den grundläggande utbildningen.

För elever i årskurserna 1-6 ordnas inte verksamhet under skolornas lov mitt i läsåret. Varje vår beslutar man om ordnandet av verksamhet för skolelever under sommaren och vårdnadshavarna informeras om detta.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas i regel i skolan eller i dess omedelbara närhet. Barnen övergår till eftermiddagsverksamheten genast efter skoldagen. Ledaren tar emot barnen efter skoldagen.

Barn på åk 1-2 kan lämna gruppen för att gå till skolklubben eller hem eller bli kvar och vänta på vårdnadshavaren efter verksamheten. Vårdnadshavaren ska då ge ett skriftligt samtycke till att barnet lämnar verksamheten ensam så att ansvaret övergår till föräldrarna. Barn i förundervisningsålder avhämtas av vårdnadshavaren eller av en person som är över 15 år.

Vårdnadshavaren för barnet till morgonverksamheten och överför ansvaret till ledarna personligen. Vårdnadshavaren ansvarar för resan till morgonverksamheten och hem från eftermiddagsverksamheten.

Inom morgon- och eftermiddagsverksamheten tillämpas Ingås skolskjutsprinciper. Kommunen har ingen lagstadgad skyldighet att ordna transport till morgon- och eftermiddagsverksamheten och tillbaka hem.

De barn som deltar i morgon- och eftermiddagsverksamhet kan ansöka om senare skjuts på vardagarna. Skjutsen är avgiftsbelagd. Försäkringen gäller under skolskjutsen. Vårdnadshavarna informeras om ansökan om rätt till skjuts och om avgifterna i samband med att verksamheten inleds.

Planen för morgon- och eftermiddagsverksamhet har utarbetats som stöd för verksamheten före och efter skoldagen. Målet är att främja enhetlig kvalitativ verksamhet vid alla verksamhetsplatser. I planen definieras de verksamhetsprinciper enligt vilka verksamheten ordnas av privata serviceproducenter och inom kommunens egen morgon- och eftermiddagsverksamhet. Kommunen ansvarar för verksamheten som helhet.

Läs mera on morgon- och eftermiddagsverksamhet:

Verksamhetsplatser