Fortsätt till innehållet

Skolfrånvaro och anhållan om ledighet

Varje skolfrånvaro påverkar elevens inlärning och upplevelsen av samhörighet med skolan. Skolpersonalens uppgift är att stöda elevens skolgång tillsammans med vårdnadshavare.

Som elev i grundskolan har det läropliktiga barnet vissa skyldigheter, om vilka det också stadgas i lagen om grundläggande utbildning. Till skyldigheterna hör att eleven ska delta i undervisningen, såvida han eller hon inte av särskilda skäl har beviljats befrielse. Skyldigheten att delta i undervisningen betyder att eleven är skyldig att närvara under skolans arbetstid.

Av säkerhetsskäl är det förbjudet att avlägsna sig från skolområdet under skoldagen utan lov.

Då tillräcklig orsak finns kan elev beviljas tillstånd att vara borta från skolan. Vårdnadshavaren bör anhålla om tillstånd till frånvaro från skolan. Ansökan görs via Wilma(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida).

Bekanta dig även med dessa:

Vårdnadshavaren ska genast på morgonen meddela den egna klassläraren med
telefonsamtal, textmeddelande eller via Wilma om eleven är frånvarande från skolan
på grund av sjukdom eller övrig akut frånvaro.

Frånvaro på grund av hälsoskäl kan också vara mindre än en hel skoldag, t.ex. läkar,- tandläkar- eller terapibesök.  Anhållan om kortvarig frånvaro från skolarbetet görs också via Wilma.

Om en elev uteblir från skolan av annan orsak än sjukdom, bör vårdnadshavaren skriftligen anhålla om befrielse från skolarbetet i god tid på förhand. Till vårdnadshavarens uppgift hör att se till att eleven under frånvarotiden fullföljer sina skoluppgifter enligt överenskommelse.

Lov för tre dagars, eller kortare, frånvaro beviljas av klassläraren, rektor kan ge ledighet för högst två veckor. Lov för längre än två veckors frånvaro beviljas av bildningschef.

Skolan önskar att man vid planering av längre semesterresor om möjligt förlägger dem till längre lov för att förebygga skolfrånvaro.

Eleven och /eller vårdnadshavaren bör ta reda på och utföra de läxor och uppgifter som den övriga klassen fått och gjort. Eleven och/eller vårdnadshavaren bör också kontakta sina/sina lärare och komma överens om när eventuella prov hålles.

Du kanske är intresserad av:

SkolSkick-närvaromodellen

SkolSkick-närvaromodellen är ett material som utformats för skolans personal, övriga aktörer samt för vårdnadshavare. Materialet kompletterar den frånvaromodell som används i skolan.

SkolSkick

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat de kapitel i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen som gäller skolornas verksamhetskultur och ingripande vid skolfrånvaro. Utbildningsstyrelsen har även utfärdat nya anvisningar för förebyggande av frånvaro, systematisk uppföljning av frånvaro och ingripande vid frånvaro. Uppdateringarna motsvarar revideringen av 26 § i lagen om grundläggande utbildning som träder i kraft 1.8.2023.