Fortsätt till innehållet

Utställning av kursarbeten av studerande i landskapsarkitektur

Hur kunde Ingå se ut i framtiden? Denna fråga har bl.a. Aalto universitets studerande inom landskapsarkitektur funderat på de senaste månaderna. Deras resultat är nu till påseende i Ingås bibliotek i form av en utställning.

Kursen ”Maisema ja alueiden käyttö” (landskap och områdesanvändning) är Aalto-universitetets planeringskurs för tredje årets studerande inom landskapsarkitektur i vilken man bekantar sig med landskapsarkitektens uppgifter i den övergripande planeringen av markanvändningen samt med landskapsplaneringens roll som grund för hållbar markanvändning. Kursen anordnades i samarbete med Ingå kommun på hösten 2023, och studerandena arbetade i par med att utarbeta en plan för landskapsplaneringen i tätortsområdet i Ingå centrum. 

Studerandena gjorde en landskapsutredning för Ingå centrumområde som stöd för planeringsarbetet och därtill bekantade de sig med Ingå under två dagar i september. I samband med besöket på fältet anordnade studerandena ett öppet invånartillfälle för Ingåborna. Utgående från observationerna som framkom i landskapsutredningen, i lanskapsanalyserna och under invånartillfället utarbetade studerandena planeringskoncept och mer detaljerade planer för sina arbeten. 

I planerna fäste studerandena särskild uppmärksamhet vid markanvändningslösningar som lämpade sig för landskapet. I sina arbeten diskuterade de vilka områden i Ingå centrumområde som kan bevaras som de är och vilka som ska utvecklas. Studerandena definierade också vilka utvecklingsåtgärderna för de olika områdena skulle vara: lanskapsskötsel, utveckling av grönförbindelser, utveckling av rutter och fungerande nätverk för gång och cykling, kompletterande byggande eller annan ny markanvändning. 

Kursen resulterade i 12 olika visioner av framtidens Ingå. Alla kursarbeten har sitt eget koncept som lyfter fram Ingås särdrag även om vissa lösningar upprepas i flera arbeten.

Kursens ansvariga lärare var universitetslärare och landskapsarkitekt Aada Taipale. Undervisningen och studerandenas övningsarbeten handleddes också av timlärarna landskapsarkitekt Aino Aspiala och arkitekt Elina Alatalo. Kursarbetena kommenterades av planläggningsarkitekt Miia Nätynki och planläggningschef Eric Roselius vid Ingå kommun.

Kom till biblioteket för att beundra och begrunda de fina arbetena som studerandena har satt ihop! Utställning pågår tillsvidare. Du kommer också att läsa resultaten via denna länk.

Ytterligare information om kursen: aada.taipale@aalto.fi