Fortsätt till innehållet

Källa: Miljöministeriets anvisning om planer och utredningar som gäller byggande(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) (2.2, s. 6)

Innehåll i och utförande av planritningar och genomskärningsritningar

Planritningarna ska innehålla ritningar över varje våning eller nivå i byggnaden samt vid behov över yttertaket. Planritningarna ska även innehålla information om brandceller och utrymningsområden. De vertikala konstruktionerna och byggnadsdelarna ska anges med tvärsektioner och det som finns i bakgrunden i projektioner. På planritningarna ska anges motsvarande punkt och riktning för vyerna på respektive genomskärningsritning.

Genomskärningsritningarna ska innehålla ritningar i längd- och tvärriktning över olika typer av delar i byggnaden. De vertikala och horisontala konstruktionerna och byggnadsdelarna ska visas som genomskärningsritningar. Sektionerna ska väljas så att av ritningen framgår de uppgifter som är ändamålsenliga med tanke på tillståndsprövningen. Genomskärningsritningarna ska innehålla information om brandceller och utrymningsområden. Genomskärningsritningen ska i fråga om markytan på byggplatsen sträcka sig tillräckligt långt utanför byggplatsen.

I fråga om reparations- eller ändringsarbeten i en byggnad ska planritningarna och genomskärningsritningarna sträcka sig över ett tillräckligt vidsträckt område och de ska dessutom inne-hålla beteckningar som skiljer sig från varann med uppgifter om konstruktioner som ska rivas eller bevaras och nya konstruktioner.

Med planritningar och sektions- eller genomskärningsritningar visas att det planerade byggprojektet överensstämmer med bestämmelser och god byggnadssed beträffande exempelvis rumsplanering och dimensionering.

Planritningar och sektionsritningar görs i allmänhet i samma skala. Vanligtvis används skala 1:100. I små byggnadsobjekt kan skala 1:50 vara ändamålsenlig och i stora objekt kan skala 1:200 komma i fråga. Ritningarna kan preciseras med detaljritningar i ändamålsenlig skala av punkter som är väsentliga för handläggningen av ärendet.

Konstruktionernas huvudprinciper anges med sektionsritningar, s.k. konstruktionstyper, som visar ytter- och mellanväggar, nedre, mellan- och övre bjälklag samt yttertak, kanaler, rörslitsar och möjliga rökkanalskonstruktioner. Konstruktionernas material och deras värme-, vatten-, fukt-, akustik- samt brand-tekniska egenskaper beskrivs åtminstone till den del som krav ställs i byggbestämmelsesamlingen. Konstruktionstyperna markeras i plan- och sektionsritningar. Konstruktionstyperna kan i allmänhet anges i sektionsritningarna.

I en planritning visas i allmänhet:

konstruktioner samt däri förekommande öppningar, schakt och ledningsöppningar samt vid behov partier med undertak, likaså

Ventilationen, dvs. sättet eller systemet för reglering av tilluft och frånluft, vattenförsörjning och behandling av avloppsvatten samt uppvärmningssätt ska beskrivas i textavsnitt.

Byggnadens eller byggnadsdelens brandklass beskrivs vid behov i textavsnittet. I ritningar utmärks placeringen av de brandposter och torrstigarledningar som behövs för släckningsarbetet. Släckningsvägar till underjordiska utrymmen utmärks vid behov.

Om bestämmelserna förutsätter ljudisolering av ytterväggar och fönster samt andra öppningar ska denna anges i behövlig omfattning.

Bostadsrummens storlek och fönstrens storlek anges vid behov i ritningen eller i textavsnittet för att visa att de fyller minimikraven på dagsljus. Fönsterstorlekar anges i ritningen eller i texten till de delar som energihushållningen förutsätter. Det sätt på vilket fönstren kan öppnas beskrivs i texten.

I textavsnitt eller i en särskild tillgänglighetsutredning kan anges hur nivåskillnader ute och inne överbyggs på rutter för rörelsehindrade eller som är väsentliga för säkerheten, likaså måtten på ramper, hissar och trappor (viloplan, steghöjder och stegdjup) som byggs för ändamålet.

I sektionsritningar visas i allmänhet:

I fråga om mångformiga byggnader kan det ibland vara ändamålsenligt att i sektionsritningarna visa fasaderna på samma bild som de sektioner som hänför sig till den. Att sektionerna ska väljas så att av ritningen framgår de uppgifter som är ändamålsenliga med tanke på tillståndsprövningen kan betyda till exempel att av sektionsritningarna framgår eventuella skyddsvärda eller annars värdefulla utrymmen, inredningar och konstruktioner.