Fortsätt till innehållet

Metsälähde-projektet

Metsälähde-projektet dras av WWF Finland och omfattar Ingå, Ingarskila och Sjundeå åar. Projektet skyddar speciellt vattendrag i skogsbruksdominerade områden och det fortsätter WWF:s arbete för att förbättra vattenkvaliteten och vattenhanteringen i området.

Metsälähde-projektet

Avsikten är att under projektets 2,5 år identifiera känsliga typer av skogsvattendrag och möjligheterna att intensifiera vattenskyddet inom skogsbruket. Ett annat mål är att öka och sprida information så att vattenskydd blir en naturlig del av det finska skogsbruket. Vattendragens näringsbelastning orsakad av skogsbruket och speciellt dikade kärr är större än man tidigare trott. Skogsbrukets andel av all belastning förorsakad av mänsklig aktivitet är 12% för kväve och 14% för fosfor.

Skogsbruksområden har traditionellt dikats ut för att öka tillväxten och brukbarheten av marken vilket varit dåligt för vattenhanteringen då vatten och näringsämnen inte längre naturligt uppehålls av våtmarker och slingrande vattendrag. Samma har skett vid annan markanvändning. Det här har ändrat på vattnets naturliga vägar.

I och med klimatförändringen och då speciellt vintrarna blir blötare blir vattenhanteringen allt viktigare för att minska på näringsutsläpp och översvämningar. Åtgärder för att hjälpa upp situationen är att låta bli att dika upp gamla diken, idka kontinuerlig växt, lämna skyddszoner kring vattendrag, restaurering av t.ex. dikade åar och torrlagda mossar och mångfunktionella våtmarker. Allt detta hjälper vattenhanteringen, ökar den naturliga mångfalden och minskar utrinningen av näringsämnen.

Du kan läsa mera om Metsälähde-projektet på WWF:s sidor

Bild © Meri Ensiö