Fortsätt till innehållet

Rankku

De mest centrala målen med projektet som inleddes i juli 2021 är att minska näringsbelastningen i kustvattnen utanför västra Nyland och öka den biologiska mångfalden i området.

RANKKU-projektet (Restaurering av kustnära livsmiljöer i västra Nyland)

I projektet bygger man bland annat våtmarker, planterar ut ålgräs och organiserar skräpinsamlingar. Ett av de viktigaste målen för projektet är att närmare fastställa kustvattnets tillstånd. Mätning och övervakning av vattenkvaliteten i kustvatten utförs i samarbete med Pro Litore ry.

RANKKU-projektet placerar sig i gränslandet mellan vatten- och havsvård

Projektet genomförs i kustområdet mellan Hangö och Kyrkslätt. Dess ekologiska tillstånd har klassificerats som otillfredsställande på grund av hög näringsbelastning. Det har redan gjorts ett bra jobb med att minska näringsbelastningen i området. Hittills har restaureringsåtgärder främst koncentrerats till älvarnas avrinningsområden. En del av belastningen kommer dock från så kallade mellanavrinningsområden, från vilka vattnet sedan rinner direkt ut i Östersjön.

RANKKU-projektets åtgärder har därför särskilt inriktats på mellanavrinningsområden nära kusten i Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt, där åker- och skogsbruk samt dränering (bl.a. dikning) bidrar för sin del till den totala belastning som rinner ut i Östersjön. Effekterna av restaureringsåtgärderna övervakas genom att regionalt mäta vattenkvaliteten. Projektets åtgärder koordineras i samarbete med andra restaureringsprojekt i området för att uppnå bästa effekt.

Du kan läsa mera om RANKKU projektet på WWF:s sidor

Bild © Jony Karlsson