Fortsätt till innehållet

Valuta II

WWF:s fältprojekt VALUTA har som mål att minska avrinningen av näringsämnen och övergödningen som jord- och skogsbruket orsakar i insjövattendrag och Östersjön.

VALUTA II-projektet (Vattenhantering på avrinningsområdesnivå)

WWF:s fältprojekt VALUTA har som mål att minska avrinningen av näringsämnen och övergödningen som jord- och skogsbruket orsakar i insjövattendrag och Östersjön. Projektet genomförs i Ingå, Ingarskila och Sjundeå åars avrinningsområden. Ingå å restaurerades 2021 bl.a. i Västankvarn som ett samprojekt mellan Valuta och Vauhtia vaellukseen. Dammen i Smeds gjordes tillgänglig för vandringsfiskar och vattenhanteringen i Västankvarn förbättrades med bl.a. våtmarker.

Projektet är en fortsättning på Vattenskydd 4K och VALUTA som genomfördes i västra Nyland och som är slutförda. Arbetet för att skydda insjövattendragen skyddar också Östersjön, eftersom största delen av kustvattnens belastning har sitt ursprung i vattendrag som flyter ut i havet. Det finns problem som gäller vattenkontroll i såväl Ingå, Sjundeå som Ingarskila ås område, till exempel åkrar som blir översvämmade och åbrinkar som rasar ner.

Genom de åtgärder som görs inom programmet minskas jord- och skogsbrukets näringsbelastning på vattendragen. Projektet görs främst i samarbete med mark- och skogsägare men också t.ex. olika slags föreningar, dikningssammanslutningar, kommuner och miljömyndigheter deltar.

Bland annat följande åtgärder har planerats och genomförs för att minska på problemen:

Du kan läsa mera om VALUTA II projektet på WWF:s sidor

Bild © Viivi Kaasonen