Fortsätt till innehållet

Luftvård

Luften förorenas av flera olika sorters orenheter, som kväveoxider och organiska föreningar. De huvudsakliga utsläppskällorna är energiproduktion, industri, biltrafik, vedeldning och oljevärmning. Dessa förorsakar snabbt lokala hälsoskador och skadar vattendrag, jordmånen och växter.

I Finland och Ingå är luftkvaliteten i huvudsak god och påverkas främst av trafiken. Vedeldning kan ha en stor inverkan på luftkvaliteten lokalt. Det är viktigt att använda torr ved och komma ihåg att förbränning av avfall är förbjudet.

Stora, bullriga och dammiga byggplatser får ett ”bullerbeslut” av miljöskyddsmyndigheten i kommunen, som ska minska den olägenhet dammet orsakar. Om någon störs av dammet från en byggplats kan miljötillsynen kräva att byggarna utökar bekämpningen av damm.

Det är kommunens skyldighet att hålla sig informerad om den lokala luftkvaliteten. Det kan kommunen göra genom regelbundna mätningar eller genom att utreda luftkvaliteten vid behov. I Ingå kommun sköts uppföljningen av luftkvalitet inom ett regionalt samarbete med andra nyländska kommuner. Till kommunens myndighetsuppgifter hör också att bevilja miljötillstånd till olika verksamhetsutövare som påverkar luftkvaliteten och att övervaka att tillståndsvillkoren följs.