Fortsätt till innehållet

Miljöskyddsmyndighetens uppgifter

Den kommunala miljövårdsmyndigheten bevakar det allmänna miljöskyddsintresset på lokal nivå.

Den kommunala miljövårdsmyndighetens beslutsfattande styrs av speciallagar om miljöskyddet som inte innehåller några bestämmelser om ”rätten att överta behandlingen av ärenden”. Därför kan t.ex. kommunstyrelsen inte överta behandlingen av ett ärende som den kommunala miljövårdsmyndigheten fattat beslut i.

Kommunens miljöskyddsmyndighet fattar olika beslut samt behandlar ansökningar och meddelanden, bl.a. på basen av förordningar som givits med stöd av avfallslagen, miljöskyddslagen, vattenlagen, naturskyddslagen, vattentjänster och förordningar som avgivits på basen av dem.

Regionförvaltningsverken (RFV), de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (NMT-centralerna) samt säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) behandlar också tillstånd och meddelanden som gäller miljöärenden.