Fortsätt till innehållet

Nedskräpning

Det är förbjudet att lämna avfall i naturen. Förbudet gäller också att föra ris och trädgårdsavfall till allmänna områden såsom skog, parker och andra allmänna platser.

Nedskräpning

Till avfallsuppsamlingsplatserna, såsom eko- och blandavfallspunkterna, får inget annat föras än den typ av avfall som samlas upp på den platsen. Det är förbjudet att lämna avfall utanför behållarna på avfallsuppsamlingsplatserna.

Nedskräpning kan leda till att marken förorenas

En ovarsam hantering eller lagring av avfall, eller dumpning av avfall kan orsaka förorening av marken eller vattnen ifall gifter eller orenheter rinner ner i marken, i grundvattnet eller i vattendragen.

Påföljderna för nedskräpning stadgas i 48 kap. i strafflagen. Uppstädningsskyldigheten på fastigheten och skyldigheten att sanera förorenad mark har i första hand den som har orsakat nedskräpningen eller föroreningen och efter detta fastighetens ägare.

I miljön får inte avfall lämnas, maskiner, anordningar, fordon, fartyg eller andra föremål överges eller ämnen släppas ut så att följden kan bli osnygghet, förfulning av landskapet, minskad trivsel, risk för att människor eller djur skadas eller någon liknande risk eller olägenhet (nedskräpningsförbud). 72 § i avfallslagen.

Anmälan om nedskräpning kan göras till Ingå kommuns miljövård och/eller till polisen.

Nedgrävning av avfall i marken

Det är i huvudsak förbjudet att gräva ner avfall i marken. Endast små mängder trädgårdsavfall får grävas ner i marken vid fastigheten.

I Nylands avfallsnämnds föreskrifter står i 16 § ”Det är förbjudet att gräva ned eller placera avfall i eller på marken. Trädgårdsavfall och träaska får
dock användas i måttliga mängder som markförbättringsmedel på den egna fastigheten.
Det är förbjudet att sänka avfall i vattendrag.”

Döda sällskapsdjur får begravas om det inte medför sanitär olägenhet. Djur får grävas ned endast med fastighetsägarens tillstånd. Sällskapsdjur kan också föras till smådjurskrematorier för att kremeras. Veterinärmottagningarna har avtal med krematorierna om kremeringstjänst.

Döda hästar får grävas ned med fastighetsägarens tillstånd. Nedgrävningen får inte medföra fara för människors eller djurs hälsa och djurkroppar får inte grävas ned på ett grundvattenområde.