Fortsätt till innehållet

Olje- och kemikalieskador

Oljeutsläpp och kemikalieolyckor kan förorena mark och vatten. Det är alltid bra att försöka förebygga olyckor för att undvika fler skador.

Oljeskador och kemikalieolyckor som kräver omedelbar bekämpning och som kan skada hälsan eller förorena miljön ska anmälas till det allmänna nödnumret 112.

Då en oljeolycka sker ska du försöka suga upp olja som runnit ut i naturen genom att använda torv, spån eller oljeuppsugningsmaterial. Hindra oljan från att sprida sig till avloppsbrunnar eller vattendrag. Förhindra öppen eld och gnistor.  

I första hand ska oljeskador och kemikalieolyckor förebyggas. Skador kan orsakas av hantering och upplagring av kemikalier och olja samt underjordiska cisterner som tagits ur bruk. 

Vid oljeskador och kemikalieolyckor kan marken förorenas. Då ska det förorenade markområdet saneras. Absorptionsmedel som använts vid bekämpningen och marksubstanser som avlägsnats ska föras till insamling för farligt avfall eller till en mottagningsplats som är förenlig med föroreningen.  

En film som ser ut som olja på vattenytan är inte alltid olja. Från marken och berggrunden löser sig järn och mangan naturligt i vattnet. När vattnet når jordens yta där det finns syre oxideras dessa metaller och bildar tillsammans med bakterier som använder järnföreningar en film som liknar olja.