Fortsätt till innehållet

Anslutningsskyldighet (vattentjänster)

Fastigheterna inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde ska anslutas till verkets vattenledning och avlopp. Kravet grundar sig på lagen om vattentjänster. Lagens mål är att skydda miljön och människors hälsa.

En fastighet inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde ska i regel anslutas till vatten- och avloppsnätet. Du kan emellertid ansöka om befrielse från anslutningsskyldigheten. Villkor för beviljande av befrielse är att en anslutning skulle vara oskälig, att det finns tillräckligt med hushållsvatten av god kvalitet och att avloppsvattnet behandlas på behörigt sätt.

Ansökan om befrielse från anslutning 

Byggnads- och miljönämndenkan på ansökan bevilja befrielse från skyldigheten att ansluta en fastighet till vatten- och avloppsnätet. För befrielsen ska vissa villkor uppfyllas. Du kan ansöka om befrielse från anslutning till vatten eller avlopp eller båda. Befrielsen ska sökas för hela fastigheten på en gång, även om fastigheten har flera byggnader eller ett avtal om delning av besittningen.

Befrielsen är tidsbegränsad. Den ska sökas på nytt när tidsfristen gått ut eller om förhållandena på fastigheten förändras, till exempel om hushållsvattnets kvalitet försämras eller om antalet boende och avloppsvattnets mängd ökar.

Ansökningarna behandlas i den ordning de anländer. Berörda myndigheter och grannar hörs med anledning av ansökan.

Så här gör du ansökan 

Fyll i ansökan omsorgsfullt och se till att bifoga alla bilagor som begärs.

För ansökan behövs: