Fortsätt till innehållet

Återvinning av avfall i markbyggande

Vid icke-yrkesmässigt jordbyggnadsarbete kan rent betong- och tegelavfall i mindre mängder användas för att ersätta naturliga material. På basis av tillsynsanmälan bedömer övervakningsmyndigheten behovet av ett eventuellt lov.

Nyttjande av små mängder betong- och tegelavfall förutsätter att

En tillsynsanmälan om användning av betong- och tegelavfall ska göras åt Ingå kommuns miljövårdsmyndighet minst 30 dygn före placeringen.

Tillsynsanmälan ska innehålla uppgifter om

Dessutom ska tillsynsanmälan innehålla en kartritning av placeringsplatsen och eventuella analysresultat som beskriver avfallets miljöduglighet.

Anmälan till Närings-, trafik- och miljöcentralen

Då avfall utnyttjas yrkesmässigt bör en anmälan göras till Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) som gör en anteckning i dataregistret. Anmälan baserar sig på Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad (843/2017), dvs. den s.k. MARA-förordningen.

Dessa markbyggnadsarbeten är

MARA-förordningen tillämpas på återvinning av avfall som sker i anläggning eller yrkesmässigt. Förordningen tillämpas inte på grundvattenområden.

Mer information om anmälan till NTM-centralen hittar du på miljöförvaltningens webbsidor.