Fortsätt till innehållet

Lagring och spridning av gödsel

Anmälan om lagring av gödsel ska göras i god tid! Nedan hittar du instruktioner för proceduren.

Lagring och spridning av gödsel

Lagring och användning av gödsel och andra gödslingsmedel regleras i den s.k. ”nitratförordningen” (statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling 1250/2014). Förordningen innehåller bestämmelser om minimistorleken på gödselstaden, tidpunkten för lagring och spridning av stallgödsel och gödselfabrikat av stallgödsel samt placering av stackar. De nya kraven trädde ikraft 1.4.2015.

Anmälan om lagring av gödsel i stack ska göras skriftligen 14 dygn innan lagringen påbörjas till miljöenheten i Ingå. En karta över basskiftet och där platsen för stacken märkts ut bör fogas till anmälan.

På en gård för produktionsdjur där mängden gödsel/år överstiger 25m³ ska det finnas en lagringsplats för gödsel. Gödselstaden ska vara så stor att den rymmer gödsel som motsvarar ett behov på 12 månaders lagring, se tabell 1 i förordningen. Verksamhetsutövaren ska årligen föra bok över gödslingen. I bokföringen ska det finnas uppgifter om mängden stallgödsel, organiska gödselfabrikat och kvävegödsel som använts samt deras innehåll av lösligt kväve och totalkvävet, skördenivåer och tidpunkter för spridning av gödsel.

På gårdar kan torrgödsel med en torrsubstans på minst 30 procent lagras i stack, på grund av arbetstekniska eller hygieniska skäl. Stacken kan under spridningstiden 1.4-31.10 förvaras på åkern i högst fyra veckor utan anmälning. Lagring i stack får inte medföra risk för förorening av vatten.

Placering av stack:

Anläggandet av stack:

Tidpunkt för och arbetssätt vid spridning av gödsel:

Gödsel får inte spridas på åkern från ingången av november till utgången av mars. Undantag från förbudet kan ges till utgången av november när gödselspridningen inte kunnat utföras under hösten på grund av exceptionella väderleksförhållanden. Som exceptionella väderleksförhållanden betraktas situationer när en åker på grund av långvariga regn och liten avdunstning varit så våt så att gödselspridningen inte kunnat utföras innan utgången av oktober. Anmälan om undantag för spridning av gödsel i november ska göras senast 31.10 till miljövårdsmyndigheten.