Fortsätt till innehållet

Marktäkt

Tagande av marksubstanser inverkar alltid på landskapet och naturen i och kring täktområdet. Jordmånens och berggrundens stenmaterial är en icke-förnybar naturtillgång.

Speciellt vid sand- och grustäkt ska man beakta inverkan på grundvattnet i och med att täkten kan inverka på grundvattnets kvalitet och öka på risken att grundvattnet förorenas.

Marktäktstillstånd

Marktäkt innebär att man tar tillvara sten, grus, sand, lera, jord. Detta kräver ett marktäktstillstånd. Miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut om marktäktstillstånd och fungerar som tillsynsmyndighet. Enligt 23 a § i marktäktslagen ska innehavaren av ett marktäktstillstånd årligen meddela tillståndsmyndigheten mängden och arten av substans som tagits.

Marktäkt för husbehov

Tillstånd behövs inte, om substanser tas för eget sedvanligt bruk till husbehov för boende eller för jord- och skogsbruk. Användningen skall hänföra sig till byggande eller underhåll av vägförbindelser. För dylik täktverksamhet behövs inget marktäktstillstånd, men täkten skall förläggas och täktverksamheten ordnas i enlighet med 3 § i marktäktslagen.

Om man har tagit eller tänker ta över 500 fasta kubikmeter marksubstanser för husbehov, ska en skriftlig anmälan göras till miljövårdsmyndigheten i Ingå kommun. Uppgifter om täktens läge och omfattning ska framgå av anmälan.

För försäljning eller överlåtelse av marksubstanser åt annan krävs alltid ett marktäktstillstånd.