Fortsätt till innehållet

Muddring och slåtter av vattenväxter

Det rekommenderas att vattenbyggnadsarbeten som muddringar genomförs på hösten eller vintern för att minimera eventuella skador på vattenområdet, problem med badvattnet samt med tanke på fåglar och fiskar.

Vid maskinell muddring och slåtter ska du minst en månad innan åtgärder inleds göra en anmälan till närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen). Vattenområdets ägare (samfälligheten, skifteslag eller fiskelag) och rågrannarna bör ge sitt skriftliga samtycke till de planerade åtgärderna. Blankett finns på NTM-centralens sida och fogas till anmälan. Det hör även till god sed att meddela eventuella övriga grannar om den planerade muddringen. En karta över muddringsområdet där massornas placering har märkts ut ska fogas till anmälan.

Olika former av arbete är

Då mängden muddermassor överskrider 500 m3 är det fråga om ett tillståndspliktigt vattenhushållningsprojekt som kräver tillstånd av regionförvaltningsverket (RFV).

Då du planerar en muddring är det skäl att kontrollera planbestämmelserna för området samt ta reda på om det finns naturskyddsområden i närheten.

Muddringsmassorna ska placeras så att de inte förflyttas tillbaka till vattendraget vid översvämning, regn eller med vågor. Placering av muddringsmassor på någon annans markområde kräver ägarens skriftliga samtycke och placering på ett vattenområde kräver regionförvaltningsverkets tillstånd. Platsen för deponeringen och spåren efter arbetet ska snyggas till så att de smälter in i miljön. I miljöcentralens muddringsanvisningar finns råd och tips om vad man ska tänka på när man planerar och utför en muddring.