Fortsätt till innehållet

Sanering av förorenad mark

Marken är förorenad då halten av skadliga ämnen i den klart överskrider den naturliga halten. Sådana skadliga ämnen är bland annat oljor, tungmetaller och bekämpningsmedel. En anmälan om sanering av marken ska göras till närings-, trafik- och miljöcentralen.

Förorening kan skada hälsan och naturen samt minska trivsel och miljöns bruksvärde. I förorenade områden har det ofta tidigare funnits industriverksamhet, behandling av avfall eller nedgrävning av avfall eller lagring av olja och kemikalier. 

Miljötillsynen följer undersökningen och saneringen av förorenade markområden i Ingå. Dessutom samlar miljötillsynen in och förmedlar information om förorenade och sanerade objekt bland annat för markanvändning och byggande. Bestämmelser om skydd av marken finns i flera olika lagar.

Om det i ett område eventuellt har förekommit markförorenande verksamhet eller om det finns andra misstankar om att marken kan vara förorenad: 

Sanering av förorenad mark

För hantering av förorenad mark kan det krävas ett miljötillstånd. Rening av förorenad mark eller avlägsnande av förorenad marksubstans för behandling någon annanstans kan i vissa situationer inledas genom anmälan. Anmälan ska göras minst 45 dagar innan reningen inleds till NTM-centralen i Nyland.