Fortsätt till innehållet

Småbåtshamn

Enligt miljöskyddslagen för sjöfarten skall den som upprätthåller en hamn göra upp en avfallshanteringsplan för hantering av avfall som härstammar från fartyg, dvs. fartygsgenererat avfall. En småbåtshamn får göra upp en gemensam avfallshanteringsplan tillsammans med en annan småbåtshamn.


Mottagningen, insamlingen, lagringen, hanteringen och återvinningen av fartygsgenererat avfall skall planeras med beaktande av hamnens storlek och art samt de typer av fartyg som anlöper hamnen.

Om en hamn inte behöver miljötillstånd för sin verksamhet, ska en hamn med minst 25 båtplatser eller platser för vinteruppläggning göra en anmälan till datasystemet för miljövårdsinformation. Ny hamnverksamhet ska anmälas i god tid innan verksamheten inleds. Anmälan ska omfatta en avfallshanteringsplan.   

Hamnens ansvariga ska se över och uppdatera sin avfallshanteringsplan till den behöriga tillsynsmyndigheten, om avfallets art eller mängd eller avfallshanteringen förändras avsevärt. Om det inte är nödvändigt att göra ändringar i avfallshanteringsplanen, ska hamninnehavaren minst vart tredje år underrätta tillsynsmyndigheten om att avfallshanteringsplanen fortfarande är i kraft. 

Platser och områden vars konstruktioner och tjänster samt besökarantal och avfallsmängder är små omfattas inte av regleringen enligt kapitel 1 § 8 i miljöskyddslag för sjöfarten (Kapitel 1 § 8 – miljöskyddslag för sjöfarten(du flyttas till en ny sida)). Övergångstiden för att ordna avfallshanteringen och mottagningsanordningar för avfall sträcker sig fram till den 30 april 2022. Avfallshanteringsplanerna ska upprättas eller uppdateras så att de motsvarar den gällande lagen senast den 31 december 2022.