Fortsätt till innehållet

Terräng- och vattentrafik

Man tillämpar terrängtrafiklagen på motordrivna fordon som används i terräng och på motorkälksrutter.

Det hör inte till allemansrätten att röra sig med fordon i terrängen. Den allmänna övervakningen av terrängtrafiklagen hör i kommunerna till miljöskyddsmyndigheten. Det hör till allemansrätten att röra sig med farkost på vatten. Den som framför en farkost skall iaktta trafikreglerna för sjötrafiken och de påbud, förbud och begränsningar som sjötrafikmärken eller ljussignaler anger.

Om du ska ordna en tävling eller en övning med motorfordon i en terrängmiljö eller på ett vattenområde, behöver du söka tillstånd hos miljötillståndsmyndigheten.

Av den fritt formulerade ansökan ska åtminstone följande framgå:

En tillståndsansökan i enlighet med terrängtrafiklagen eller sjötrafiklagen ska lämnas in i god tid före tävlingen eller övningen äger rum.

Enligt sjötrafiklagen kan trafik med farkoster på ett visst vattenområde förbjudas för viss tid eller tills vidare eller begränsas, om förbudet eller begränsningen prövas vara nödvändig till skydd för trafiken, miljön, fisket eller någon annan näring eller för allmänt nyttjande av naturen för rekreation eller något annat allmänt intresse.

Beslut om förbud och begränsningar som gäller allmänna farleder fattas av Trafikverket och beträffande andra vattenområden av den behöriga Närings-, trafik- och miljöcentralen.